Vigencia Carta Servicios

Esta Carta de Servicios ha sido aprobada por el Gerente de la Universitat de València en fecha de 31 de octubre de 2017.

La vigència d’aquesta carta serà de quatre anys a partir de l’1 de novembre de 2017, llevat que variacions importants dels seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió.