Drests i Deures dels usuaris i de les usuaries

Drets

Les persones usuàries dels serveis que presta aquesta unitat tenen els drets reconeguts a l'article 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i especialment els drets a:

  • Ser tractades amb respecte i deferència.
  • Rebre un tractament no discriminatori i una atenció adaptada a les seues condicions personals, d’acord amb els recursos disponibles.
  • Utilitzar les llengües oficials al territori de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'ordenament Jurídic.
  • Accedir a la informació pública en els termes previstos en la legislació vigent.
  • Presentar els suggeriments, queixes i felicitacions que estimen oportuns en relació amb els serveis prestats pel Gabinet de Premsa en els quals siguen part interessada, per les vies establertes.
  • Qualsevol altre dret que es derive de la legislació vigent.

 

Deures

Els usuaris i les usuàries dels serveis que presta el Gabinet de Premsa tenen el deure de:

  • Tractar el personal del Gabinet amb respecte i deferència.
  • Presentar la documentació requerida per a l’elaboració del material periodístic dins del termini usual en l’activitat periodística.
  • Citar el Gabinet de Premsa de la UV com a font en qualsevol document que utilitze informació elaborada pel Gabinet de Premsa.
  • Qualsevol altre deure que es derive de la legislació vigent.