La UV participa en un estudi d’inserció laboral de les persones titulades en Ciències Ambientals a les universitats de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Aragó

  • Fundació General UV
  • 19 de gener de 2023
 
Façana de la Facultat de Ciències Biològiques de la UV on es cursa el grau en Ciències Ambientals.
Façana de la Facultat de Ciències Biològiques de la UV on es cursa el grau en Ciències Ambientals.

L’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i l’Agència de Qualitat i Prospectiva Universitària d’Aragó (ACPUA) han posat en marxa un estudi capdavanter a Espanya que vol comparar el nivell d’inserció laboral del grau en Ciències Ambientals de huit universitats, entre les quals la Universitat de València, en tres comunitats autònomes.

L'estudi es basarà en els resultats obtinguts a través de l’enquesta que està duent-se a terme, fins al pròxim 28 d’abril, entre més de 725 persones titulades els anys 2019 i 2020 en el grau de Ciències Ambientals de les universitats de la Comunitat Valenciana (Universitat de València, Universitat Politècnica de València i Universitat Miguel Hernández), Catalunya (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) i Aragó (Universitat de Saragossa).

L'objectiu de l’enquesta és saber-ne la inserció laboral i així poder millorar els plans d’estudis que s’ofereixen.

Aquesta anàlisi pretén comparar el mateix grau oferit a huit universitats i tres comunitats autònomes diferents, per saber i comparar aspectes com ara la feina (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’activitat, etcètera), la qualitat de l’ocupació (si es treballa en un lloc que requereix els estudis realitzats, funcions que s’exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina…) i la satisfacció respecte als estudis que s’han fet (competències adquirides, utilitat al lloc de treball, intenció de fer una altra carrera, mobilitat, etcètera).

La població de referència que s’enquestarà és de 725 persones i la mostra que es pretén assolir és de més de 350 persones. L’estudi es fa amb una metodologia mixta d’enquesta per correu electrònic i enquesta telefònica.

Està previst presentar els resultats en el tercer trimestre del 2023.

Inserció del grau en Ciències Ambientals de la UV
D’acord amb el Quart Estudi d’Inserció Laboral (2021), el grau en Ciències Ambientals de la Universitat de València presenta una taxa d’ocupació del 75%, incrementant respecte al tercer estudi (2018) prop de 7 punts.

Pràcticament el 100% està treballant per compte alié i més del 70% comença a fer-ho en els sis mesos posteriors a la finalització de la carrera.

En aquest enllaç es poden consultar els resultats obtinguts en els quatre estudis d’inserció del grau.

Els estudis d’inserció de la Universitat de València
La Universitat de València, a través del seu servei d’ocupació i orientació, UVocupació, realitza estudis periòdics d’inserció dels graus i els màsters que n’ofereix, utilitzant com a metodologia de base l’enquesta.

L’últim d’aquests estudis, en el cas dels graus, es publicà el passat mes de setembre. Es tractava de la quarta actualització de les dades d’inserció, que va analitzar la inserció laboral dels graduats i les graduades en el curs acadèmic 2018-2019, els quals van ser entrevistats a finals del 2021.

L’anàlisi va abastar les 62 titulacions que s’ofereixen a la Universitat de València (56 graus i 6 dobles graus) i per primera vegada s’hi van incloure dades de la inserció de persones amb discapacitat.

Alguns dels indicadors analitzats són l’ocupació de qualitat, és a dir, l’ajust de l’actual/últim treball dels titulats al nivell d’estudis i a la titulació (que la feina requereix tindre titulació universitària i que està relacionada amb la titulació estudiada); el percentatge d’ocupats als sis mesos d’acabar (una ràpida inserció que té lloc en part a l’alt percentatge de persones titulades que van ser contractades per la mateixa empresa on feren les pràctiques); el percentatge de graduats i graduades que ocupen llocs de tècnic o tècnica o tenen persones al seu càrrec; el salari net mensual; o el percentatge de contractes a jornada completa.

Aquest darrer estudi presenta les dades desagregades per sexe, branca de coneixement, titulació i, com a novetat respecte a estudis anteriors, facultat. Les dades per titulacions es poden consultar de manera interactiva a través de l’aplicació EstIL, així com els informes individualitzats que es troben en la pestanya d’inserció laboral de cadascuna de les fitxes dels graus.

La finalitat d’aquests estudis és conéixer quina és la situació de la inserció laboral d’una titulació concreta i poder així avaluar la situació del mercat laboral i de l’adequació dels plans d’estudi d’un grau concret, entre moltes altres facilitats.

‘Treballem’: En què treballen els nostres estudiants?
Treballem’ és un format audiovisual produït per UVcomunicació amb el suport de la Fundació General de la Universitat de València i els deganats i direcció dels centres, realitzat pel Taller d’Audiovisuals de la UV.

Ací, egressades i egressats de la Universitat relaten la seua experiència formativa, i com van forjar el seu camí cap al món laboral, a més d’oferir claus i consells d’utilitat per l’estudiantat que cerca ara l’eixida professional més adequada als seus interessos.

Són capítols que desgranen, a partir de les vivències personals i professionals dels nostres egressats, els resultats de l’estudi d’inserció de la Universitat de València grau a grau. Tot contat en primera persona.

Coneix les seues històries ací.

Més informació: