La Universitat de València aprova el seu pressupost per a 2021

  • Gabinet de la Rectora
  • 22 de desembre de 2020
 
La Universitat de València aprova el seu pressupost per a 2021

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat el projecte de pressupost de la institució per a 2021. El pressupost del proper any, que decreix un 0,6% fins els 384.809.841 euros, haurà de ser aprovat pel Consell Social, d’acord amb la normativa universitària.

En un context caracteritzat per l’absència de pla pluriennal de finançament per a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, i d’inserguretat en partides d’ingressos prèviament compromeses que no han estat pressupostades per la Generalitat Valenciana per a 2021, a més de l’impacte de la pandèmia per COVID-19, el Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat aquest dilluns dia 22 de desembre el projecte de pressupost per a 2021.

 

Principals característiques del pressupost de la UV per a 2021

El pressupost assoleix la xifra de 384.809.841 euros, el que suposa un decreixement del 0,6%, aplicant un criteri de prudència en les previsions d’ingressos.

Aquest volum pressupostari permet disposar de crèdit suficient per atendre les obligacions retributives i càrregues socials del personal de la Universitat de València.

També per a atendre les despeses de funcionament i transferències corrents en un exercici de contenció de la despesa que preveu una reducció d’inversions pròpies que no afecta al pressupost de manteniment.

Així, s’incrementen les despeses d’energia, neteja, seguretat i manteniment un 5,1% com a conseqüències de l’increment de preus i la incorporació de noves instal·lacions, així com per l’efecte de les despeses vinculades a la prevenció de la COVID-19.

En aplicació del nou Model de finançament de les despeses de funcionament ordinari dels centres, departaments i instituts, aquest pressupost s’incrementa un 2,1%.

L’estructura del projecte de pressupost per a 2021 no experimenta canvis destacables, i es caracteritza per una reducció del pes de la subvenció de la Generalitat en els darrers nou anys, passant del 75,69% de 2012 al 67,2% de 2021. Això no obstant, en afegir compensacions per taxes universitàries i CNEA, l’aportació de l’administració autonòmica se situa en el 73,17% del total del pressupost.

 

La situació d’infrafinançament de la Universitat

Les dades presentades en el projecte de pressupost per a 2021 evidencien un clar infrafinançament de la Universitat de València, que és la més gran i antiga de les universitats públiques valencianes.

Així s’ha destacat en el Consell de Govern, en el qual s’ha expressat la necessitat i urgència d’un nou model de finançament del Sistema Universitari Públic Valencià.

Aquest nou model de finançament hauria de consolidar els imports procedents de tres grans blocs que requereixen de finançament per part de la Generalitat:

  1. El conveni de sanejament del deute antic de la Generalitat amb la Universitat
  2. Els costos que se’n deriven de l’aplicació de normativa estatal i autonòmica (CNEA) que suposen increments de despeses i minves d’ingressos d’obligat compliment per a la Universitat de València per disposicions legals i que no són compensats
  3. El conveni col·lectiu del personal laboral

Així,

D’eixa manera es dificulta enormement la possibilitat de la Universitat de València, en aquest context concret, de planificació en tots els àmbits però, especialment, en les inversions pluriennals i en les despeses de personal.

Si les previsions d’ingressos i despeses s’acompliren, en l’aplicació d’un nou pla pluriennal de finançament de les universitats públiques valencianes que superara l’evident infrafinançament actual, es podrien assolir objectius més ambiciosos.

En la presentació del projecte de pressupost la Universitat de València ha agraït als grups parlamentaris la presentació d’una esmena als pressupostos de la Generalitat en la tramitació parlamentària que ha permés incorporar compensació per CNEA i el manteniment en el pressupost de la Generalitat dels imports del conveni col·lectiu del personal laboral.

En eixe sentit, el pressupost actual s’ha formulant seguint els principis de suficiència financera i estabilitat pressupostària que garanteixen el compliment de totes les obligacions de la Universitat de València i el funcionament de les seues activitats, serveis i instal·lacions.