La Universitat s’adhereix a la declaració de les Corts que reclama un sistema just d’inversions de l’Estat i la implantació de l’anomenat Corredor Mediterrani

  • 26 d’abril de 2017
 
Imatge del Palau de Les Corts

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat hui dimecres la seua adhesió a la declaració de les Corts que reclama un sistema just d’inversions de l’Estat i la implantació de l’anomenat Corredor Mediterrani. L’acord ha estat aprovat per unanimitat, i el rector, Esteban Morcillo, ha recordat que la Universitat s’ha expressat en anteriors ocasions per reclamar un finançament just de les institucions valencianes.

La declaració del Parlament autonòmic assenyala: “Manifestar la necessitat que el pressupost general de I’Estat pera l’exercici 2017 done compliment a la Resolució 22/IX, aprovada per unanimitat perles Corts, i que reculla l’execució per part de I’Estat d’unes inversions en infraestructures equiparables, coma mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys”.

Així mateix exigeix que dins d'aquestes inversions i de manera immediata, es finalitzen “les obres provisionals d’implantació de l’ample estàndard, que permeta el transport de mercaderies entre la Comunitat Valenciana i la frontera francesa i el de viatgers en alta velocitat, com també iniciar de forma simultània les actuacions definitives previstes en el corredor mediterrani ferroviari”.

Comptes anuals 2016

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat els comptes anuals de l’exercici 2016, que comprenen l’estat de liquidació del pressupost, el balanç, el compte de resultat econòmico-patrimonial i la memòria. Els comptes han estat presentats pel gerent de la Universitat de València, Joan Oltra.

En l’exercici 2016, la Universitat no ha tingut necessitat de endeutar-se per a cobrir dèficits de tresoreria, tal i com era habitual fins a la signatura del conveni amb la Generalitat de 30 de desembre de 2014, i s’ha estalviat una quantitat important de recursos que abans es destinaven a interessos de pòlisses de crèdit. Així mateix, d’acord amb les dades aportades per Joan Oltra, les despeses financeres per cobraments de subvencions de la Generalitat mitjançant la fórmula del confirming, també s’han reduït de forma significativa.

En el pressupost d’ingressos, els drets reconeguts del 2016 pugen a 379.894.988 euros. Aquest import representa un grau d’execució del 99,8%, en relació amb el pressupost definitiu de 380.447.050 euros.

A 31 de desembre de 2016, estava pendent de cobrament de la subvenció ordinària de la Generalitat un import de 61.006.960 euros, i la totalitat de la subvenció de la paga extra de desembre 2012.

Condol institucional

En el seu informe, el rector ha expressat el condol institucional per la mort recent del membre del Consell de Govern –designat pel Consell Social– Francisco Puchol-Quixal. El vicerector Rafael Crespo va representar a l’equip de direcció amb la seua assistència al sepeli celebrat el 12 d’abril a Vinaròs.