Més del 85% de l’estudiantat de la UV troba treball en els dos anys posteriors a la seua graduació

  • Gabinet de Premsa
  • 13 de setembre de 2022
 
Imatge Estudi d'Inserció Laboral
Imatge Estudi d'Inserció Laboral

La taxa d’ocupació de l'alumnat de la Universitat de València als dos anys posteriors a la seua graduació és del 85,4%, segons el quart Estudi d’Inserció Laboral dels Graus de la UV, dirigit per UVocupació, servei que depèn de la Fundació General de la Universitat. La crisis provocada pel COVID-19 ni ha afectat la taxa d’ocupació ni la resta de principals indicadors d’inserció laboral, que es mantenen semblants al tercer estudi (2020).

En la quarta actualització s’ha analitzat la inserció laboral dels graduats i graduades del curs acadèmic 2018-2019, que varen ser entrevistats a finals del 2021. S’han estudiat un total de 62 titulacions (56 graus i 6 dobles graus). Per primera vegada s’ha inclòs la inserció del grau en Ciències Gastronòmiques, del doble grau en Turisme i ADE, i del doble Grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica. També com a novetat s’hi inclouen dades de la inserció de persones amb discapacitat.

L’indicador de l’ajust de l’actual/últim treball dels titulats al nivell d’estudis i a la titulació (que la feina requereix tindre titulació universitària i que està relacionada amb la titulació estudiada) se situa en un 62%, similar a l’anterior estudi.

El percentatge d’ocupats als sis mesos d’acabar ascendeix al 73,3%, i destaca sobretot en les titulacions de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), situant-se en un 83,7%. Aquesta ràpida inserció es deguda en part a l’alt percentatge de titulats que varen ser contractats per la mateixa empresa on varen fer les pràctiques.

El percentatge de graduats i graduades que ocupen llocs de tècnic o tècnica o tenen persones al seu càrrec es troba en un 64,5%, i excel·leixen les rames de Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria. El salari net mensual del graduats que treballen a jornada completa i per compte aliè és de 1.396,8 euros, però arriba als 1.606,7 euros en d’Arquitectura i Enginyeria i als 1.450,6 euros en Ciències de la Salut.

Branques de coneixement de la UV

Per branques de coneixement, destaquen Ciències de la Salut i Arquitectura i Enginyeria, principalment aquesta última. La branca d’Arquitectura presenta les millors dades en la majoria d’indicadors. El percentatge de graduats d’aquesta branca amb contracte estable arriba a un 61,5%, xifra que pràcticament duplica la de la resta. El salari net mensual dels titulats d’aquesta especialitat és de 1.606,7 euros, amb una diferencia d’uns 150 euros respecte a la següent, Ciències de la Salut, amb un salari net mensual de 1.450,6 euros. També presenta millors dades als indicadors de taxa d’activitat (95,7%) i taxa d’ocupació (93,2%).

L’especialitat de Ciències de la Salut presenta el millor indicador d’ajust de l’actual/últim treball dels titulats al nivell d’estudis i a la titulació, amb un 82,2%. També presenta el percentatge més alt en l’indicador d’ocupats per compte propi. Tot i així, disminueix en casi 4 punts percentual respecte al tercer estudi, a l’igual que en els anteriors estudis, i mostra una tendència a la baixa de l’autoocupació al llarg del temps.

La branca d’Arts i Humanitats té la singularitat de presentar millors dades en dones que en homes. Amb una taxa d’ocupació del 80% per a dones enfront del 67,2% dels homes, un ajust de l’actual/últim treball dels titulats al nivell d’estudis i a la titulació del 57,7% per a dones i 34,9% per als homes o un salari net mensual de 1.450,2 euros per a les dones i 1.361,6 euros per als homes.

Respecte a la branca de Ciències Socials, l’estudi d’inserció laboral presenta una alta taxa d’ocupació amb una xifra del 87,1%, destacant la ràpida inserció laboral de les dones (76,1%) sis mesos després de graduar-se, sent la més alta entre totes les branques de l’informe. Així mateix, el 36,7% dels graduats i graduades tenien un contracte estable (36,7%) al moment de ser enquestats.

Finalment, la branca de Ciències destaca per l’alta taxa de llocs de treball com tècnic o amb persones a càrrec seu, on tres de cada quatre persones enquestades (75,8%) tenien un treball qualificat. D’altra banda, Ciències és la segona branca amb  un percentatge més alta de persones amb jornada completa, un 73,4%.

Titulacions

Entre les titulacions amb millor inserció s’hi troben el grau en Filologia Catalana, el doble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, el grau d’Odontologia, el doble grau d’ADE i Dret, el grau d’Òptica i Optometria i els graus en Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Electrònica Industrial i Enginyeria Informàtica. Aquest últim és l’únic que presenta al mateix temps una taxa d’ocupació i una taxa d’activitat del 100%.

Les titulacions que més han millorat respecte al tercer estudi són els graus de Biotecnologia i de Relacions Laborals i Recursos Humans, principalment en l’indicador de l’ajust de l’actual/últim treball dels titulats al nivell d’estudis i a la titulació, amb una millora superior als 20 punts percentuals.

Quart Estudi d'Inserció Laboral

Les dades es presenten desagregades per sexe, a nivell d’Universitat, rama de coneixement, titulació i, com a novetat respecte l’anterior estudi, facultat. Aquest últim Estudi d’Inserció ha estat presentat per l’Àrea d’Estudis i Anàlisis d’UVocupació, coordinat per la professora María del Carmen Bas. A més, totes les dades desgranades per titulacions ja es pot consultar de manera interactiva a través de l’aplicació EstIL, i als informes individualitzats que es trobaran en la pestanya d’inserció laboral de cadascuna de les fitxes dels graus, i en la web d’UVocupació amb informació més ampliada i detallada dels indicadors d’inserció laboral de cadascun dels graus analitzats. Així, les persones interessades podran conèixer de forma més còmoda quina és la situació de la inserció laboral d’una titulació concreta i podran, d’aquesta manera, avaluar la situació del mercat laboral i de l’adequació dels plans d’estudi d’un grau concret, entre moltes altres facilitats.