José Bonet dirigeix la investigació per a reconéixer el Tribunal del Comuner d’Aldaia com a patrimoni de la Humanitat

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 23 de desembre de 2021
 
José Bonet, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de València.
José Bonet, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de València.

El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de València (UV) José Bonet dirigeix la investigació per a instar la declaració del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d’Aldaia com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El seu treball ja ha propiciat que el Congrés dels Diputats reconega l’ens com a òrgan per a l’Administració de Justícia, i ara es busca situar-lo al nivell del Tribunal de les Aigües de València i el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, des de 2009 les úniques dos institucions judicials espanyoles amb aquest reconeixement.

José Bonet ha destacat que la declaració del Tribunal del Comuner primer com a Bé d’Interés Cultural (BIC) i posteriorment com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat implicarà “reconéixer internacionalment els valors propis d’aquest tresor històric, cultural i jurídic de l’horta d’Aldaia, i que fa poc no era molt conegut. A més, es garantirà la seua protecció i es remarcarà com un element important de la identitat valenciana”. Actualment, prepara un capítol per a un llibre col·lectiu sobre els tribunals d’aigües valencians, on analitza la tramitació parlamentària així com les conseqüències immediates de la declaració dels tribunals d’Oriola i d’Aldaia com a consuetudinaris i tradicionals.

El Senat i el Congrés dels Diputats, amb la base del treball desenvolupat pel catedràtic de la UV, han reconegut el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia com un ens tradicional i consuetudinari (quan els costums o els usos es transformen en font de dret) aquest mes de desembre. D’aquesta forma, les normes tradicionals d’aquesta comunitat de regants han arribat a tindre força de llei i les seues decisions, valor de sentència judicial com el seu dia ocorregué amb el Tribunal de les Aigües de València.

De fet, la Junta de Centre de la Facultat de Dret de la Universitat de València, reunida el 23 de juliol de 2020, ja va donar formalment suport a la declaració del tribunal com a ens consuetudinari i demanà que es posaren en marxa els tràmits. A aquest fet s’afig que des de juny de 2021 i impulsat per l’Ajuntament d’Aldaia, la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana ha incoat expedient per a declarar bé immaterial de rellevància el Tribunal del Comuner.

En aquest procés, el catedràtic de Dret Processal José Bonet ha tingut un paper clau en la recuperació del Tribunal amb accions com la redacció del seu reglament, la difusió de nombroses publicacions que han servit de base per a la iniciativa parlamentària en el Senat, la direcció de jornades científiques i culturals, i el contacte amb les institucions i grups polítics que han propiciat el reconeixement.

 

Séquia Rollet de Gràcia

El Rollet de Gràcia rega en el marge dret del riu Túria. Pren les aigües de Benàger, una de les séquies que formen el Tribunal de les Aigües de València, a Aldaia, terme del qual rega aproximadament una quarta part. La comunitat de regants està formada per uns 300 propietaris i propietàries, en total aproximadament 900 fanecades (uns 750.000 metres quadrats) i és sobre aquest espai sobre el qual el Tribunal del Comuner exerceix la seua acció. Celebra la seua festa el 4 d’agost i es reuneix els últims dimecres de cada mes. Actualment, el síndic de la comunitat de regants és Enrique Andrés, i el president del tribunal, José Bonet mateix. El seu reglament es va aprovar el juliol de 2017 i va quedar qualificat com a “un òrgan d’origen immemorial i de caràcter tradicional i consuetudinari”, basat en la tradició oral. A més, sobre el Tribunal del Comuner s’han organitzat nombroses jornades amb què difondre la seua importància i s’han publicat tres llibres, dos d’ells amb participació del professor de la Universitat de València.

 

José Bonet Navarro

És autor de més de 200 publicacions jurídiques i docent des de fa 29 anys. Entre altres coses, va ser magistrat suplent de l’Audiència Provincial de València i actualment és membre de la International Association of Procedural Law, de l’Institut Iberoamericà de Dret Processal, president del Comitèé d’Apel·lacions de la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana i vicepresident de l’Associació de Juristes Valencians. Compta amb 5 quinquennis de docència, 4 sexennis d’investigació i un de transferència.

 

Regulació jurídica

La reforma de l’article 19 de la Llei Orgànica del Poder Judicial de desembre de 2021 dóna al Tribunal Comuner d’Aldaia valor judicial, ja que li reconeix caràcter consuetudinari i tradicional. Aquest reconeixement deriva de l’article 125 de la Constitució Espanyola, segons el qual la ciutadania podrà participar en l’Administració de Justícia, entre altres, a través dels tribunals consuetudinaris i tradicionals.

 

Peus de fotografia:

- Séquia del Rollet de Gràcia d’Aldaia.

- Reunió del Tribunal del Comuner.

Imatges: