Creació de l’Aula d’Emprenedoria per Talent Emprén.

  • Gabinet de la Rectora
  • 19 de juliol de 2021
 

La Universitat de València, Fundación ONCE i Inserta Empleo subscriuen un conveni per al foment d’iniciatives d’emprenedoria entre el col·lectiu de persones amb discapacitat.

La Universitat de València, la Fundación ONCE i l’Associació Inserta Empleo han subscrit un conveni de col·laboració per a la creació de l’aula d’emprenedoria per talent emprén amb la finalitat de fomentar iniciatives d’emprenedoria entre el col·lectiu de persones amb discapacitat de l’àmbit universitari de la Universitat de València.

L’aula unirà les metodologies emprades en els programes d’UVemprén de la Universitat de València i per Talent Emprén, de Fundación ONCE i Inserta Empleo, i tindrà com a objectius generals la generació d’un espai d’aprenentatge obert que promoga iniciatives i experiències universitàries innovadores afavorint una formació transformadora i connectada amb l’entorn productiu i territorial.

D’aquesta manera l’aula impulsarà la gernació de coneixement i l’aprenentatge, fomentarà l’esperit innovador i emprenedor, promourà la inclusió sociolaboral i possibilitarà la millora de competències en matèria d’emprenedoria i competències digitals.

Per a la consecució d’aquest objectiu l’aula crearà incubadores de suport a projectes d’emprenedoria per a l’estudiantat amb discapacitat, fomentarà la realització voluntària d’activitats de mentoria a persones amb discapacitat, convocarà beques per a cursar el títol propi de la Universitat de València d’expert universitari en StartUp Management, convocatòria de premis que afavorisquen l’emprenedoria inclusiva, organització de seminaris, entre d’altres.

Per a tal fi, Fundación ONCE realitzarà una aportació econòmica de 25.150,40 euros.

Aquest conveni s’emmarca en l’acord marc subscrit per la Universitat de València i per Fundación ONCE, també en el dia de hui, en el que s’estableixen les diferents línies d’actuació dirigides a la millora de la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat universal, la inclusió i la no-discriminació de totes les persones amb discapacitat dins de la comunitat universitària.