Arranca el procés d’elaboració del IV Pla d’Igualtat de la Universitat de València

  • Unitat d'Igualtat
  • 28 de juliol de 2022
 
Reunió membres Pla d'Igualtat
Reunió membres Pla d'Igualtat

El procés per al disseny, negociació i aprovació del IV Pla d’Igualtat de la Universitat de València s’ha iniciat aquest dilluns, dia 25, amb l’acord de la Mesa Negociadora de la Universitat de València del nomenament dels membres de la comissió negociadora, que tindrà com a finalitat encetar el procés de negociació del diagnòstic i del pla d’igualtat.

Des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, la negociació del pla d'igualtat, i el seu diagnòstic previ, és preceptiva per a aquelles entitats obligades, legal o convencionalment, a elaborar i aplicar un pla d'igualtat, com és el cas de la Universitat de València i la resta d’universitats publiques.

En aquest sentit, l’acord de la Mesa Negociadora constitueix la primera fase d’aquest procés amb el nomenament de les persones membres del la Comissió Negociadora. Aquesta tindrà una representació paritària, conformada per quatre representants de les persones treballadores i quatre de la part institucional. Des de la part sindical, cadascú dels sindicats amb representació en Mesa Negociadora designarà una persona titular i una com a suplent. Des de la part institucional, la comissió estarà integrada per les següents persones: Ernest Cano Cano, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat; Helena Rausell Guillot, vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Polítiques inclusives; José Ramírez Martínez, vicegerent de RRHH i Organització Administrativa i Rosa Mochales San Vicente, directora de la Unitat d’Igualtat.

Aquesta comissió afrontarà el repte de posar en marxa el procés d’elaboració del IV Pla d’Igualtat i en concret d’elaborar i negociar un diagnòstic que contemple una sèrie de matèries objecte de la negociació, conforme a l'article 46.2 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març com són: Procés de selecció i contractació, Classificació professional, Formació, Promoció professional,  Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes, Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, Infrarepresentació femenina, Retribucions i Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.