Dissenyen un protocol per millorar la detecció de virus en mostres de sang de persones sanes

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 3 d’agost de 2021
 
(D’esquerra a dreta) Vicente Arnau, María Cebriá, José Manuel Cuevas i Wladimiro Díaz.
(D’esquerra a dreta) Vicente Arnau, María Cebriá, José Manuel Cuevas i Wladimiro Díaz.

L’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), centre mixt de la Universitat de València i del Consell Superior d’Investigacions Científiques, ha elaborat un procediment que incrementa la sensibilitat per detectar virus en mostres sanguínies de persones sanes, a més de reduir l’efecte de les contaminacions. La investigació, publicada a Scientific Reports, també ha descrit 28 espècies potencialment noves d’anellovirus, una família present a nombroses espècies animals, però per a la qual no s’han detectat fins a la data clares associacions amb patologies concretes.

La detecció de virus en mostres de sang ha estat facilitada per les noves tècniques d’anàlisi metagenòmic, però encara hi ha barreres a superar abans de poder establir mecanismes rutinaris de vigilància. Per a això, l’I2SysBio ha dissenyat un protocol dirigit a enriquir la fracció de virus en mostres de persones sanes i així augmentar la probabilitat de detectar nous virus o, simplement, rescatar una major diversitat dels ja coneguts.

“Quan es seqüencia una mostra biològica, fonamentalment s’hi troben els àcids nucleics de l’hoste (en aquest cas, humà), o qualsevol tipus d’organisme que contamina la mostra amb la qual es treballa, de manera que per evitar això hem definit aquest protocol específic de purificació”, relata José Manuel Cuevas, principal responsable de l’estudi i membre de l’I2SysBio.

El procediment, en el qual també ha col·laborat el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, ha consistit a sotmetre mostres de plasma agrupades de 120 donants sans a centrifugació d’alta velocitat. Posteriorment, les partícules virals concentrades en un volum menor han estat purificades mitjançant procediments moleculars, fet després del qual s’ha dut a terme la seqüenciació massiva de les mostres.

Com explica José Manuel Cuevas, “aquest tipus d’estudi basat en la seqüenciació massiva és relativament nou. En ell es recuperen milers de milions de seqüències d’una mostra biològica en qüestió i es pot trobar una gran varietat taxonòmica de tot el que hi ha a la mostra”.

Una vegada descartada la contaminació a través d’aquest procediment, les investigadores i els investigadors han trobat una àmplia diversitat d’anellovirus, la família viral que es troba amb més freqüència en la sang humana i que és aparentment innòcua. Aquests virus representaven quasi el 97% del total de seqüències virals obtingudes en l’estudi. Cal destacar que s’han detectat 28 espècies d’anellovirus potencialment noves, fet que suposa un increment notable en la diversitat descrita per aquests virus en poblacions humanes.

“Més enllà de buscar algun tipus d’associació patològica, la nostra investigació recalca la gran diversitat d’anellovirus trobats, gràcies fonamentalment al protocol implementat d’enriquiment de la fracció viral”, manifesta l'autor. Així, els resultats subratllen la importància d’aplicar procediments de purificació més eficients que enriquisquen la fracció viral com a pas essencial en els estudis de viroma, a més de qüestionar el caràcter potencialment patològic que s’ha suggerit per als anellovirus.

 

Article: Cebriá-Mendoza, M., Arbona, C., Larrea, L. et al. Deep viral blood metagenomics reveals extensive anellovirus diversity in healthy humans. Sci Rep 11, 6921 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-86427-4