Creen un mètode per a detectar PCB, uns biocontaminants de fàcil transmissió en l’aigua utilitzats en la indústria

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 25 de febrer de 2021
 
Carolina Belenguer i Enric Pellicer.
Carolina Belenguer i Enric Pellicer.

Carolina Belenguer i Enric Pellicer, del departament de Química Analítica de la Universitat de València, han desenvolupat en l’últim any un nou mètode per a la detecció de bifenils policlorats (PCB) en mostres d’aigua ambiental. Es tracta d’una innovació de gran importància perquè facilita la detecció d’aquests contaminants orgànics persistents (COP), els quals són nocius per al medi ambient i la salut humana, i són els causants del desenvolupament de determinats tipus de càncer.

Els contaminants orgànics persistents són un problema ambiental donada la seua bioacumulació i el seu increment exponencial al llarg de la cadena alimentària, i perquè causen efectes adversos greus sobre la salut humana i el medi ambient. A més, l’Organització Mundial de la Salut els ha classificat com a compostos d’alta prioritat en el seu tractament. Els PCB formen part d’aquest grup, es tracta de contaminants mediambientals utilitzats àmpliament en la indústria que poden trobar-se principalment en carns, peix i altres productes de consum diari. Poden causar determinats tipus de càncer, amb xiquets i embarassades com a principals grups de risc.

L’equip d’investigació de la Universitat de València s’ha centrat a desenvolupar un mètode amb el qual es filtra l’aigua contaminada i es retenen els bifenils policlorats. El material absorbent utilitzat es compon de sílice modificada amb molècules de ciclodextrina, fet que facilita l’extracció selectiva dels contaminants per a la seua posterior detecció mitjançant cromatografia de gasos amb detector de captura d’electrons (GC-ECD). Aquest mètode permet separar compostos basant-se en la seua volatilitat i és conegut per ser molt sensible per a compostos halogenats.

“En les últimes dècades, el desenvolupament industrial i social ha conduït a un increment exponencial de la contaminació mediambiental. Tot i que hi existeix prou legislació al respecte, encara hi ha molts contaminants que, per les baixes concentracions en les quals es troben, no estan regulats i per tant la seua presència no es controla regularment, en part per la dificultat per detectar-los i quantificar-los”, destaca Carolina Belenguer. “Tot i això, són igualment dolents per a la salut humana. Per tant, la investigació en el camp de la Química Analítica té un paper fonamental, amb procediments experimentals cada vegada més ràpids, fiables i sostenibles”, completa l’experta.

Aquest innovador mètode presenta grans avantatges en comparació amb els emprats fins al moment, ja que la síntesi de la fase sòlida (part del procés de filtrat) és barata, senzilla i sostenible perquè es pot reutilitzar per la seua estabilitat i resistència a la temperatura. Per altra banda, el temps emprat en l’anàlisi és curt i permet detectar nivells molt baixos de PCB. No obstant això, malgrat la seua especificitat, el mètode no és completament selectiu, motiu pel qual determinades famílies d’altres contaminants podrien interferir i dificultar la quantificació de PCB.

 

Article: Belenguer C. et.al. “A new proposal for the determination of polychlorinated biphenyls in environmental water by using host-guestad sorption”. Science of The Total Environment, Volume 724, 2020.

DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720317794#bb0020