Ajudes per afavorir la mobilitat docent amb l'objectiu d'impulsar la formació especialitzada i promocionar el desenvolupament i la cooperació, així com fomentar les relacions entre la Universitat de València i les universitats dels països que tinguin subscrit i en vigor un conveni marc de col·laboració.

Les ajudes sufraguen els costos del viatge d'anada i volta del personal de la Universitat de València i al personal convidat l'estada en el Col·legi Major Rector Peset.

Llistat d'universitats amb conveni marc per països

 

Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres 2022

Publicació al Tauler d'Anuncis de l' Universitat de València.

Termini de sol·licituds del 25 gener fins al 15 de novembre de 2022.

Amb data 26 juliol 2022 es tanquen per esgotament del pressupost les ajudes de viatge generals. Segueixen obertes les ajudes d'estada i totes les de cooperació.

Sol·licituds:

Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria, així com la documentació que s'acompanye, es realitzaran únicament mitjançant el formulari de la seu electrònica de la UV i hauran de presentar-se amb un mínim d'un mes d'antelació a l'inici de l'activitat.

La sol·licitud electrònica s'acompanyarà de la següent documentació:

Modalitat 1 - Ajudes per a viatges:

  • Carta d'invitació signada i segellada per la Universitat de destinació amb la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada.

Les sol·licituds presentades pel Personal d'Administració i Serveis hauran d'anar acompanyades per una memòria detallada que relacione aquestes tasques amb el seu lloc de treball.

Modalitat 2 - Ajudes per a estades:

  • Annex II carta d'invitació del sol·licitant de la UV amb indicació de la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada, les dates i el vistiplau del Departament/ Servei/Institut.
  • Còpia del passaport de la persona convidada.
  • Carta o document acreditatiu de la vinculació contractual del beneficiari convidat amb la Universitat de procedència.

Justificació:

En el termini de 15 dies des de la finalització del viatge o l'estada, s'annexarà a l'expedient de la seu electrònica la següent documentació justificativa:

Modalitat 1 - Ajudes per a viatges:

  • Annex III Informe final viatge. En el cas que el viatge incloga altres despeses que es gestionen des del Departament/Institut, haurà de constar.
  • Bitllets o targetes d'embarcament del viatge realitzat.
  • Justificant del pagament del bitllet d'avió: factura o rebut.
  • Certificat d'assistència amb indicació de les dates expedit pel responsable de la Universitat de destí.

S'enviarà l'imprés de comissió de serveis al beneficiari per a la seua signatura i la del Director/a del Departament, o responsable directe, en el cas del PAS, per a realitzar el pagament de l'ajuda.

Modalitat 2 - Ajudes per a estades:

El Col·legi Major remetrà directament al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el càrrec de l'estada de la persona convidada.