FORTHEM Campus Food and Fooding Universitat de la Borgonya, primer semestre del curs 2021-2022.

El Campus FORTHEM Food and Fooding és el primer dels Campus FORTHEM, i tindrà lloc en la seu de Dijon de la Universitat de la Borgonya durant el primer semestre del curs 2021-2022.


.

Bases: Consulta les bases de la selecció per a participar en aquesta iniciativa FORTHEM.

Requisits: estar matriculat en alguna de les següents titulacions en el moment de fer la sol·licitud i durant el període de la mobilitat:
a) Facultat de Farmàcia:

  • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
  • Grau en Ciències Gastronòmiques
  • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
  • Doble Grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica
  • Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària
  • Màster en Nutrició Personalitzada i Comunitària

b) Facultat de Magisteri:

  • Grau en Maestro d'Educació Infantil
  • Grau de Maestro en Educació Primària
  • Màster en Investigació en Didàctiques Específiques

El/la coordinadora de mobilitat de centre podrà proporcionar informació més detallada.

Sol·licitud: Les sol·licituds es realitzaran mitjançant el formulari en línia
Pestanya: "General”
Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
Òrgan al qual es dirigeix: Serveis de Relacions Internacionals i Cooperació
Tramitació Desitjada: FORTHEM Campus 1r Semestre 2021-22

Els estudiants seleccionats podran obtindre la condició d'estudiants Erasmus del curs 2021-22, prèvia conformitat dels seus coordinadors de mobilitat. L'oficina local de FORTHEM i el/la coordinador/a de mobilitat corresponent guiaran el procés dels tràmits requerits a aquelles persones que resulten beneficiàries (matrícula de crèdits internacionals, emplenament del Contracte d'Estudis, Conveni de subvenció, sol·licitud en la Universitat de la Borgonya, etc).

Termini: El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 18 de maig a les 23.59 hrs.