.
.
.
.
.

Ajudes per afavorir la mobilitat docent amb l'objectiu d'impulsar la formació especialitzada i promocionar el desenvolupament i la cooperació, així com fomentar les relacions entre la Universitat de València i les universitats dels països que tinguin subscrit i en vigor un conveni marco de col·laboració.

Les ajudes sufraguen els costos del viatge d'anada i volta del personal de la Universitat de València i al personal convidat l'estada en el Col·legi Major Rector Peset.

 

Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres

Convocatòria per a l'any 2020

Amb motiu de la pandèmia, se suspenen totes les mobilitats de l'any 2020.

Annex II - Model optatitiu de carta d'invitació

Llistat d'universitats amb conveni marc per països

Termini de presentació de sol·licituds del 13 desembre 2019 fins al 15 novembre 2020 o fins l'esgotament del crédit pressupostari.

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través d'ENTREU

A la sol·licitud caldrà adjuntar la seguent documentació:

Modalitat 1 - Viatges

 • Carta d'invitació signada i segellada per la Universitat de destinació amb la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada.

Les sol·licituds presentades pel Personal d'Administració i Serveis hauran d'anar acompanyades per una memòria detallada que relacione aquestes tasques amb el seu lloc de treball.

Modalitat 2 - Estades:

 • Còpia del passaport de la persona convidada.
 • Carta o document acreditatiu de la vinculació contractual del beneficiari convidat amb la Universitat de procedència.
 • Carta d'invitació del sol·licitant de la UV amb indicació de la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada, les dates i el vistiplau del Departament/ Servei/Institut, conforme al model de l'Annex II de la present convocatòria.

2. Condicions:

Modalitat 1 - Viatges

L'ajuda subvenciona únicament el cost real del desplaçament amb avió en línies regulars en classe turista des de València a la ciutat de destinació, que haurà de realitzar-se obligatòriament amb la companyia Viajes Transvia indicant la referència "Ajuda mobilitat":

 • Mail:         uv@transviabusiness.com
 • Telèfon:    963 982 707 

El contracte amb l'agència Transvia inclou una assegurança en tots els viatges que tramiten que cobreix al personal que viatge a càrrec de la Universitat de València amb una durada inferior a 30 dies: certificat d'assegurança de viatge

Modalitat 2 - Estades:

Les ajudes per a estades de convidats beneficiaris subvencionen exclusivament l'allotjament i manutenció en col·legi major universitari durant un màxim d'un mes. La reserva de l'allotjament i manutenció correspon al personal de la UV sol·licitant de l'ajuda.

L'ajuda no comprèn cap tipus de segur, per la qual cosa és responsabilitat del beneficiari convidat tenir un segur d'assistència mèdica i de repatriació.

3. Justificació:

En el termini de 15 dies des de la finalització del viatge cal enviar per correu intern al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació (Palau de Cerveró) la següent documentació:

Modalitat 1 - Viatges:

 • Annex III – Justificació de l'ajuda de modalitat de viatge que inclou l'autorització del Departament/Institut.
 • Bitllets originals del viatge realitzat (Viajes Transvia emet factura electrònica al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació).
 • Annex IV - Informe final de les activitats realitzades modalitat viatge.
 • Certificat d'assistència amb indicació de les dates expedit pel responsable de la Universitat de destinació.

Modalitat 2 - Estades:

 • Annex V - Informe final de les activitats realitzades amb el vistiplau del tutor i indicació del període d'estada, s'envia en finalitzar l'estada per mail a: coop@uv.es .

El Col·legi Major remetrà directament al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el càrrec de l'estada del professor invitat.

 


 

Convocatòria per a l'any 2019

Annex II - Model optatitiu de carta d'invitació

Llistat d'universitats amb conveni marc per països

Modalitat 1 - Viatge: tancada.  Amb data 17 d'abril 2019 es tanca el termini de sol·licituds d'ajudes de mobilitat d en les dues convocatòries, general i de cooperació per l'esgotament del crédit pressupostari.

Modalitat 2 - Estada: tancada.  Amb data 4 d'agost 2019 es tanca el termini de sol·licituds d'ajudes de mobilitat de estades, en les dues convocatòries, general i de cooperació, per l'esgotament del crédit pressupostari.

 


 

Convocatòria per a l'any 2018

Termini de presentació de sol·licituds fins al 15 de novembre de 2018 o fins l'esgotament del crédit pressupostari.

Modalitat de viatges de cooperació tancada amb data 10 de maig de 2018.

Modalitat d'estades general tancada amb data 23 d'abril 2018.

Modalitat de viatges general tancada amb data 20 de juny 2018.

Llistat d'universitats amb conveni marc per països

 


Convocatòria per l'any 2017

Termini de presentació de sol·licituds del 15 de novembre de 2016 fins al 15 de novembre de 2017 o fins l'esgotament del crédit pressupostari.

Llistat d'universitats amb conveni marc per països

 


Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres de cooperació per a l'any 2016.

 

Convocatòria tancada amb data 6 d'octubre de 2016.

 

Termini de presentació de sol·licituds del 15 de novembre de 2015 fins al 15 de novembre de 2016.

MODALITAT D'ESTADAS TANCADA AMB DATA 10 DE JUNY 2016.

Advertència: la modalitat d'aJudes d'estada de cooperació es declara tancada per esgotament del crèdit pressupostari designat a la mateixa, es es podran demanar només ajudes de viatge.

 

Sol.licitud on line: ENTREU

 

Llistat d'universitats amb conveni marc per països

Model orientatiu de carta de invitació de Modalitat 2 - Estades

 

 


 

Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres de cooperació per a l'any 2015.

 

Termini de presentació de sol·licituds del 3 de novembre de 2014 fins al 15 de novembre de 2015.

Convocatòria   

Sol.licitud on line: ENTREU

 

Llistat d'universitats amb conveni marc per països

Model orientatiu de carta de invitació de Modalitat 2 - Estades 

 

 


Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres de cooperació per a l'any 2014

Termini de presentació de sol.licituds del 19 de desembre de 2013 fins al 15 de novembre de 2014.

Accés a la sol.licitud on line: ENTREU

 


Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres de països en vies de desenvolupament per a l'any 2013.

Termini de presentació de sol.licituds del 21 de novembre de 2012 fins al 15 de novembre de 2013.

Accés a la sol.licitud on line: ENTREU

 


CONVOCATÒRIA TANCADA AMB DATA 23 DE JULIOL 2012

Advertència: aquesta convocatòria es declara tancada per esgotament del crèdit pressupostari designat a la mateixa.

Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres de països en vies de desenvolupament per a l'any 2012


Termini de presentació de sol.licituds del 23 de desembre de 2011 fins al 15 de novembre de 2012.

Accés a la sol.licitud on line: ENTREU