.
.
.
.
.

Les Borses de viatge del Màster Universitari de Cooperació al Desenvolupament tenen per objecte facilitar la mobilitat de l'alumnat del Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament per a la realització de pràctiques de les assignatures Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II. D'acord amb la naturalesa pròpia d'aquests estudis, les pràctiques consistiran en una estada formativa en algun dels països prioritaris de cooperació al desenvolupament.

 

Convocatòria de Borses de viatge del Màster Universitari de Cooperació al Desenvolupament per al curs acadèmic 2020-2021

Publicació DOGV

Aquesta convocatòria s'ha suspés per la pandèmia global.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 14 gener al 13 febrer 2021.

Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran per registre electrònic de la Universitat de València en:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

En la pestanya "General" les dades a completar són:

  • Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
  • Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
  • Tramitació desitjada: Borses viatge M.U. Cooperació

En la pestanya "Fitxers adjunts" s'aportarà la documentació relacionada en la base 7 de la convocatòria:

7.1.1. Imprés de sol·licitud, inclòs com a Annex II. En l'imprés es detallarà el pla de treball de les pràctiques a realitzar, que ha de coordinar-se amb l'organització amb la qual es realitzen les pràctiques.

7.2.     Còpia del DNI o passaport.

7.3.     Document acreditatiu del compte bancari en el qual consti el titular del compte i l'IBAN.

Justificació de les ajudes (només per als beneficiaris):

4.2. El pagament de l'ajuda es realitzarà per transferència bancària, després de la justificació del viatge amb l'aportació de la següent documentació:

a)  Factura pagada o justificant d'abonament del transport realitzat i els bitllets originals (targetes d'embarqui).

b)  Informe final de les activitats realitzades (Annex III) amb el vistiplau de la Professora coordinadora de les pràctiques externes.