El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • imatge de la noticia

  22/04/21

  TALLERS EN LÍNIA D'HORITZÓ EUROPA. Els dies 27 i 29 d'abril, i 4 de maig es facilitarà informació detallada i recomanacions pràctiques que servisquen de suport per a crear propostes d'èxit en les convocatòries 2021.

  L'objectiu d'aquests tallers és fomentar la participació de la nostra comunitat investigadora en les activitats del Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea, Horitzó Europa. Es presentaran les novetats en comparació amb l'anterior programa Horitzó 2020 en diversos aspectes com ara normes de participació, avaluació o finançament i es fomentarà la col·laboració amb altres entitats tot i proporcionant recomanacions que ajuden a crear propostes d'èxit.

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  21/04/21

  Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, del Vicerectorat d’Investigació - Convocatòria 2020. Baremació provisional de les sol·licituds admeses a la fase de selecció.

  Resolució de 21 d’abril de 2021 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la baremació provisional de les sol·licituds admeses a la fase de selecció de la convocatòria de les ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, dins del marc del Subprograma «Atracció de talent».

 • imatge de la noticia

  21/04/21

  Finançament d'accions especials d'investigació - Convocatòria 2020 i 2021. Relacions provisionals de les sol·licituds admeses, pendents d’esmena i inadmeses.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València inicia el procediment de distribució d'una partida econòmica del Programa Pressupostari 5 «Promoció de la Investigació i la Tecnologia» que es consigna al Pressupost de la Universitat de València per als anys 2020 i 2021 per al finançament d'accions especials d'investigació.

 • imatge de la noticia

  14/04/21

  Estades d'investigadors/res convidats/dades - Convocatòria 2021. Relació provisional de sol·licituds admeses i pendents d’esmena.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació i les accions de millora científica contemplades en el marc del subprograma «Atracció de Talent», fa públiques les normes de la convocatòria per a 2021 de concessió d'ajudes per a estades d’investigadors/res convidats/dades.

 • imatge de la noticia

  31/03/21

  Programa VLC-BIOMED 2020 - Subprograma per al foment d'Accions preparatòries coordinades entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

  Amb aquest subprograma es vol generar sinergies i fer aflorar aliances entre el personal investigador i els/les professionals de totes dues entitats, que donen lloc a línies d'investigació amb gran potencial cientificotècnic, i orientar la seua activitat cap a temes innovadors amb atractiu, per a obtenir inversió pública i/o privada en l'execució dels projectes plantejats amb el fi d’aconseguir que les innovacions resultants de la investigació traslacional redunden en benefici dels i les pacients.

 • imatge de la noticia

  31/03/21

  Programa VLC-BIOMED 2020 - Subprograma per a Projectes d'innovació conjunts entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe. Relació definitva de sol·licituds concedides i denegades.

  Aquestes ajudes seran destinades a finançar projectes col·laboratius innovadors de desenvolupament tecnològic en salut basats en resultats previs ja comprovats, amb una clara orientació innovadora i de transferència de coneixement, codirigits pel personal investigador i els i les professionals de l'HUP/IIS La Fe i de la UV.

 • imatge de la noticia

  24/03/21

  Contractes de personal investigador postdoctoral - Convocatòria 2019. Segona relació d’ajudes concedides amb ocasió de les renúncies produïdes.

  esolució de 24 de març de 2021 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la segona relació d’ajudes concedides amb ocasió de les renúncies produïdes dins de la convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral, en el marc del subprograma «Atracció de Talent».

 • imatge de la noticia

  09/03/21

  Programa VLC-BIOMED 2020 - Subprograma per al foment d'Accions preparatòries coordinades entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe. Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades.

  Amb aquest subprograma es vol generar sinergies i fer aflorar aliances entre el personal investigador i els/les professionals de totes dues entitats, que donen lloc a línies d'investigació amb gran potencial cientificotècnic, i orientar la seua activitat cap a temes innovadors amb atractiu, per a obtenir inversió pública i/o privada en l'execució dels projectes plantejats amb el fi d’aconseguir que les innovacions resultants de la investigació traslacional redunden en benefici dels i les pacients.

 • imatge de la noticia

  09/03/21

  Programa VLC-BIOMED 2020 - Subprograma per a Projectes d'innovació conjunts entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe. Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades.

  Aquestes ajudes seran destinades a finançar projectes col·laboratius innovadors de desenvolupament tecnològic en salut basats en resultats previs ja comprovats, amb una clara orientació innovadora i de transferència de coneixement, codirigits pel personal investigador i els i les professionals de l'HUP/IIS La Fe i de la UV.

 • Convocatòria 2021 Starting Grants de l'ERC

  05/03/21

  Convocatòria 2021 Starting Grants de l'ERC

  Publicada la Convocatòria 2021 de Starting Grants de l’ERC. El termini acaba el 8 d’abril de 2021.

  [Llegir més]