Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris poden ser comunicades a tercers en els casos que preveu la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, i la normativa que la desplega. En tot cas, s’han de recaptar amb el consentiment dels usuaris, quan aquest siga necessari.
La Universitat de València publica dades en aquest lloc web en els supòsits següents:


a) Cercador de persones

La UV disposa en el seu lloc web d'un cercador mitjançant el qual es poden consultar les dades de les persones que hi estan vinculades. La finalitat d'aquest cercador és facilitar el contacte amb els membres de la comunitat universitària.
L'usuari que no desitge aparèixer en els resultats de la cerca pot configurar convenientment el seu perfil de privacitat.
 


b) Organigrama

La UV posa a la disposició de la societat les dades de contacte del personal que hi presta serveis. Habitualment, aquestes dades es troben en la secció “Organigrama” de cada lloc web. La finalitat d'aquestes dades és exclusivament facilitar el contacte en el marc de les funcions i competències pròpies de la Universitat.
En determinats supòsits, es pot excloure l'adreça de correu electrònic de les llistes públiques o substituir el compte de correu per un altre de nou, quan hi haja causa justificada, i especialment quan així ho aconselle la protecció de la vida privada del personal, la recepció de missatges que incloguen amenaces o expressions inadequades i qualsevol altre supòsit equivalent. Per fer-ho, cal sol·licitar-ho mitjançant l'adreça de correu lopd@uv.es.


c) Publicacions

Així mateix, la UV pot publicar dades de caràcter personal quan tinguen lloc actes que comporten procediments selectius o de concurrència competitiva de qualsevol tipus en l'àmbit de la Universitat de València, d'acord amb la normativa vigent.

L'ús de les dades publicades en el lloc web oficial de la Universitat de València s’han de vincular exclusivament a les finalitats descrites en aquesta política de privacitat. Es prohibeix usar-les per a qualsevol altra finalitat, i en concret per a finalitats de caràcter comercial o publicitari. Els usos contraris a aquesta disposició donen lloc a la notificació dels fets a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, o a altres autoritats competents, sense perjudici de l'exercici per la Universitat de València de les actuacions addicionals que legalment li assistisquen.