foto Trinidad Gregori Monzo
TRINIDAD GREGORI MONZO
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
28523
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 17:30 a 19:30. 1D17
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 12:00. 1D17- DEMANAR CITA PRÈVIA
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:30 a 19:30. 1D17
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 11:00. 1D17
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.