foto Trinidad Gregori Monzo
TRINIDAD GREGORI MONZO
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
28523
Asignatures impartides i modalitats docents