foto Joaquim Balbi Marti Mestre
JOAQUIM BALBI MARTI MESTRE
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOLOGIA CATALANA
Departament: Filologia Catalana
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av. Blasco Ibánez, 32, 46010 València
(9638) 64688
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Llicenciat en Filologia Hispànica (secció Filologia Valenciana) (1988) i doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València (1992). És professor titular d'Universitat adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València (1989). És membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, on ha exercit el càrrec de secretari. Actua com a coordinador de la Universitat de València de l'assignatura Valencià de les Proves d'Accés a la Universitat de València per a majors de 25 i 45 anys. Les seues àrees d'investigació es centren en la història de la llengua catalana i en l'edició de textos. 

Ha participat o participa en projectes d'investigació com: "Constitució d’un corpus de materials lingüístics amb suport informàtic que permeten una descripció integral del valencià (s. XVI-XX)”, "Bases per a una Gramàtica del català antic", "Corpus de documents de Cancelleria Reial procedents d'arxius amb fons de temàtica valenciana", "Gramática del catalán antiguo", "Gramática del catalán moderno (1600-1833)".

Ha publicat articles en revistes filològiques d'investigació nacionals i internacionals, com: “El dietari del ciutadà valencià Miquel Jeroni Llopis (s. XVI). Edició i estudi”, L’Aiguadolç, 21 (1995), pp. 19-36, ISSN: 1131-5105. “Valor dialectològic d’alguns topònims del Camp de Morvedre”, Cahiers de l’Université de Perpignan, 24 (1997), pp. 35-57, ISSN: 0769-0770. “Les Memòries del cavaller valencià Gaspar Antist (segle XVI). Edició i estudi lingüístic”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 73 (1997), pp. 235-272, ISSN: 0210-1475. “L’ortografia al segle XVIII al País Valencià. Entre la tradició i la innovació. Les propostes de Joan Baptista Escorigüela”, Llengua i Literatura, 9 (1998), pp. 101-151, ISSN: 0213-6554. “Aportacions de les edicions de textos al coneixement de la llengua dels segles XVI, XVII i XVIII”, Catalan Review, 13 (1999), pp. 117-134, ISSN: 0213-5949. “Llengua i societat en la medicina tradicional i popular dels segles XVIII i XIX”, Caplletra, 31 (2001), pp. 173-212.,ISSN (versió impresa): 0214-8188, ISSN (versió electrònica): 2386-7159. “El registre juridicoadministratiu català al segle XVII. L'obra de Josep Llop”, Revista de Llengua i Dret, 47 (2007), pp. 113-144, ISSN (versió impresa): 0212-5056, ISSN (versió electrònica): 2013-1453. “Afinitats lèxiques catalanoaragoneses en la toponímia valenciana de frontera i la seua projecció en terres aragoneses”, Alazet. Revista de Filología, 19 (2007), pp. 85-115, ISSN: 0214-7602. “La llengua catalana en terres valencianes al segle XVIII. Resistència, estudi i conreu”, Zeitschrift für Katalanistik, 23 (2010), pp. 201-227, ISSN: 0932-2221. “Poemes burlescos, satírics, laudatoris i de disbarats en un manuscrit valencià del segle XVIII”, eHumanista/IVITRA, 3 (2013), pp. 230-257, ISSN 1540 5877. “El català en els llibres de l'administració eclesiàstica del segle XVIII al País Valencià”, Revista de Llengua i Dret, núm. 66 (2016), pp. 153-171, ISSN (versió impresa): 0212-5056, ISSN (versió electrònica): 2013-1453. “Les glosses al Cant de Joan Antoni Almela en el quart centenari de la canonització de sant Vicent Ferrer (València, 1855)”, Revista de Lexicografía, núm. 23 (2017), pp. 97-116, ISSN: 1134-4539. “La sufixació en la premsa valenciana del segle XIX”, Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, núm. 8 (2018), pp. 287-319, ISSN: 2014-1408. “Fraseologismes en textos en català del segle XVI”, Revista Internacional d’Humanitats, núm. 42 (2018), pp. 53-70, ISSN: 1516-5485.

Ha publicat llibres com: Les Ordinacions de la costa marítima del Regne de València (1673). Estudi i edició, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, ISBN: 84-7826-193-1. El Libre de Antiquitats de la Seu de València. Estudi i edició, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2 vols., 1994, ISBN: 84-7826-521-X (vol. I), 84-7826-552-X (vol. II). Literatura de canya i cordell al País Valencià. Els col.loquis de temàtica jocosa i satírica. Edició i estudi lingüístic, València, Denes, 1997, ISBN: 84-88578-33-4. Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX), Valencia, Universidad de Valencia, 2006, ISBN: 84-370-6263-2. Els col·loquis valencians atribuïts a Carles Leon, València, Denes, 2008, ISBN: 978-84-96545-65-6. Josep Bernat i Baldoví. La tradició popular i burlesca, Catarroja-Barcelona, Editorial Afers, 2009, ISBN: 978-84-92542-14-7. Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric, València, Denes, 2011, ISBN: 978-84-92768-72-1. Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), València, Universitat de València, 2017, ISBN: 978-84-9134-007-2.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 12:00. DESPATX 20 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Primer quadrimestre
Divendres de 09:00 a 10:00. DESPATX 20 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València