foto Juan Antonio Balbuena Diaz-Pines
JUAN ANTONIO BALBUENA DIAZ-PINES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ZOOLOGIA
Departament: Zoologia
(9635) 43658
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum