foto Adela Garcia Valle
ADELA GARCIA VALLE
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: LLENGUA ESPANYOLA
Departament: Filologia Espanyola
Universitat de València. Facultat de Filología, Traducció i Comunicació. Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia Despacho n.º 15 (tercer piso)
(9638) 64690
Biografia

Adela García Valle, llicenciada i doctora en Filologia Hispànica, és professora titular de Llengua Espanyola en el Departament de Filologia Espanyola de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València i membre del grup de recerca HISLEDIA de la UV (Història i Historiografia de la Llengua Castellana en la seua Diacronia GIUV2013-080). La seua activitat docent s'ha centrat en assignatures relacionades amb la història de la llengua ("Comentari Filològic" i "Diacronia de la llengua espanyola"), i amb l'ús correcte de l'espanyol ("Norma i ús correcte de l'espanyol"). La seua activitat investigadora inclou la seua participació en deu Projectes de Recerca de caràcter nacional i internacional i més de setanta publicacions. Els Projectes de Recerca han estat els següents: "Protohistòria de la llengua espanyola" (1989-1992); "Atles toponímic valencià" (1994-1995); "DILE. Espanyol comercial. Autoaprenentatge de l'espanyol amb tecnologia multimèdia i reconeixement automàtic de la parla en versió CD-ROM i Internet" (1996-1997); "L'obra de Rafael Lapesa: Fonaments i consolidació de la sintaxi històrica de l'espanyol" (1998); "Diacronia fraseològica de l'espanyol" (2002-2205); "Història, codificació i fixesa de les locucions adverbials en un segment temporal de l'espanyol (1492-1596)" (2005-2008); "SAIL: Promote Language Learning Through Sport; Raising Awareness and Information about benefits of language learning” (2005-2007); "HISPROCAST" (2009-2011); "FRASLEDIA" (2014-2017) i "HISLEcDIAc" (2018-2020), un dels resultats del qual ha estat la publicació del Diccionari històric fraseològic de l'espanyol. Tasca lexicogràfica del segle XXI. Combinacions de caràcter *locucional prepositiu i adverbial. Mostra arquetípica (Peter *Lang, 2021). Entre les publicacions destaquen tres llibres: La variació nominal en els orígens de l'espanyol (CSIC, 1998), El notariat hispànic medieval (Universitat de València, 1999) i Comentari de textos hispànics: anàlisi del comentari filològic (Tirant humanidades, 2109), a més d'articles en revistes indexades, capítols de llibres, comunicacions i ponències per invitació. Les seues línies de recerca principals són la història de la llengua espanyola (fonètica i fonologia històriques, llengua jurídica medieval i fraseologia històrica), els estudis de l'espanyol en contacte amb altres llengües en els seus aspectes diacrònics i l'espanyol com a llengua estrangera.  Entre les seues publicacions més recents destaquen: “Locucions prepositives i adverbials en els seus inicis en documentació notarial medieval” (RHLE, en premsa); “Fraseologia jurídica medieval: I. Les fórmules llatines” (Vox Romanica, 2021); “Fraseologia jurídica medieval: II. Les fórmules en romanç” (Octaedro, 2021); “La fraseologia en el procés de traducció del llatí al romanç en el segle XIII: els fonaments de les locucions adverbials en la documentació notarial” (Tirant humanitats, 2020); "Una altra vegada sobre el document de infeudació del castell de Alcozar a partir d'una nova proposta d'interpretació" en Estudis lingüístics en homenatge a Emilio Ridruejo (Universitat de València, 2019); “Per a la diacronia de les locucions prepositives de finalitat en l'àmbit lingüístic peninsular a partir de les cròniques alfonsíes i les seues traduccions al gallec i al portuguès”, en Com es fan les unitats fraseològiques: continuïtat i renovació en la diacronia de l'espai castellà (Peter Lang, 2018); “Entorn del sistema locucional de l'espanyol en la seua diacronia: l'estructura amb nucli nominal en el II tom de la Primera Crònica General (Estoria de Espanna) d'Alfons X” (Vox Romanica, 2017); “L'expressió de la causa a través de les combinacions locucionals prepositives medievals en les cròniques alfonsíes i en les seues traduccions al gallec i al portuguès” (amb A. Ricós Vidal), en La fraseologia a través de la història de la llengua espanyola i la seva historiografia (Tirant lo Blanch, 2017); “Combinacions locucionals prepositives en el Tom II de la Primera Crònica General d'Alfons X (Estoria de Espanna)” en Fraseologia espanyola: Diacronia i codificació (Annex 104 de la Revista de Filologia Espanyola, 2016); “Oralitat i tradicions discursives en la documentació antiga (per una revisió de les tradicions discursives a partir de la llengua oral en els escrits notarials)”, en Temes, problemes i mètodes per a l'edició i l'estudi de documents hispànics antics (Tirant humanitats, 2015); “Locucions adverbials d'àmbit jurídic: dels furs medievals a la seua consolidació en la llengua” (Revista de Filologia Espanyola-CSIC, 2010); “Les fórmules jurídiques medievals. Un acostament preliminar des de la documentació notarial de Navarra” (Anuari d'Història del Dret Espanyol, 2004), etc. També ha estat avaluadora externa en qualitat d'especialista en revistes de recerca com Dicenda. Quaderns de Filologia Hispànica (Madrid, 2015); Omázein (Santiago de Xile, 2015); Études romanes de Brno (República Txeca, 2020); Quaderns de Filologia de la Universitat de València. Estudis lingüístics (València, 2020); Revista d'Història de la Llengua Espanyola (2021); RFULL. Revista de Filologia de la Universitat de la Llacuna (2022) i Estudis Romànics de la Universitat de Múrcia (2022). Ha compaginat la docència i la recerca amb la gestió acadèmica com a coordinadora de mobilitat de titulació del Grau en Estudis Hispànics, adjunta (2015-2018) i titular (2018-2021). Ha estat tutora en el programa “Entreiguals” de mentoría d'estudiants –modalitat "estudiants Incoming"- (2015-2021). També ha estat coordinadora i tutora de les pràctiques externes en empreses del màster de “Estudis Hispànics avançats” (2012-2021) i tutora d'aquestes pràctiques en el Grau en “Estudis Hispànics” (2012-2021) i en la Llicenciatura de “Filologia Hispànica” (2006-2014). Així mateix, és actualment coordinadora dels cursos de UGA (University of Georgia, USA) a la Universitat de València des de 2015 i ha estat membre de diverses comissions en la FFTiC, de contractació per a places de professor associat d'Universitat, (2001-2002, 2010-2013), de la CAT de “Estudis Anglesos” (2015-2017), de la de “Revisió de Qualificació de la FFTiC” (2018-2021) i de la “Comissió Acadèmica del Màster d'Estudis Hispànics Avançats” del *Departament. de Filologia Espanyola de la FFTiC (des de 2019).

Asignatures impartides i modalitats docents