• papers

  13/06/22

  Ajudes per a cursos de postgraus propis curs 21-22

  Convocatòria, de la Vicerectora de Transformació Docent i Formació Permanent de la Universitat de València, per la qual es convoca i s'estableixen les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes per a cursos de postgrau propis de la Universitat de València corresponent al curs acadèmic 2021/2022. 

  • Convocatòria curs acadèmic 2021-2022
  • Publicació en el DOGV 
   • Per emplenar la sol·licitud clicar aquí.
   • Termini de presentació de sol·licituds: Del 13/06/2022 al 11/07/2022
  • Resolució provisional​
  • Resolució definitiva

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà a la seua publicació.