Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Treball fi de màster: 30

Codi titulació: 2251

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: https://www.uv.es/muvirologia

Places ofertes de nou ingrés: 32

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Salvador Herrero Sendra (Co-director)
Rafael Sanjuán Verdeguer (Co-director)
Pilar Domingo Calap
Luis Martínez Gil
Jesús Rodríguez Díaz
Mónica Giménez Monleón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La virologia és una disciplina amb repercussions en molt diversos àmbits. Tal com ha posat de manifest la pandèmia de COVID-19, les infeccions víriques juguen un paper clau en la salut humana i poden condicionar fortament les nostres vides. No obstant això, la present pandèmia no és sinó l'última d'una sèrie d'emergències virals fruit de la transmissió de virus entre animals i humans, entre les quals podem destacar el VIH/SIDA, variants de la grip, l'Ébola o el virus Zika, entre altres, a les quals cal sumar les infeccions causades per altres virus humans. A més, els virus tenen importants repercussions en la producció d'aliments, tant en agricultura com en ramaderia, sent entitats ubiqües i altament diverses amb un important rol en els ecosistemes. Finalment, els virus i els seus derivats han sigut font de múltiples innovacions en biologia molecular i biotecnologia, proporcionant proteïnes d'utilitat pràctica, vectors d'expressió i fins a agents terapèutics contra tumors o bacteris resistents a antibiòtics. Per tant, la importància científica, tecnològica i social dels virus està fora de tot dubte. La present proposta de màster pretén adoptar un enfocament generalista i integratiu, incloent les implicacions dels virus en la salut humana, animal i vegetal, però també la biologia, evolució i les aplicacions biotecnològiques dels virus.

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: fac.biologiques@uv.es