Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 28

Crèdits optatius: 6

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 20

Codi titulació: 2249

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/master-quimica

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Química

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Juan José Baeza (Director)
Francisco Pérez Pla
Mª Teresa Albelda Gimeno
José Antonio Saez Cases
Jesús Carretero López
Concepción Puchol Campos
Mª Dolores Garrido Blay
Amparo Pons Martínez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La química és la ciència que estudia la composició, la síntesi, les propietats, el comportament i la reactivitat de la matèria. Versa sobre propietats de compostos materials de tota mena, d’inorgànics, d’orgànics i de biològics, i també sobre els aspectes del canvi i de la reactivitat. Inclou la recerca d’estructures i mecanismes de les transformacions químiques i la síntesi de nous compostos, així com el desenvolupament de noves eines per a l’anàlisi. Amb la seua capacitat permanent d’innovació ha tingut sempre un enorme impacte en el progrés, i ha desenvolupat productes i tecnologies que han incidit i incideixen en tots els camps d’activitat dels éssers humans. La ciència química té un paper molt important en la protecció de la salut i el medi ambient, en la millora de les condicions higièniques i sanitàries, en l’obtenció i garantia dels aliments i en la fabricació de nous materials que permeten millorar la qualitat de les nostres vides. El seu futur se centra especialment en quatre àmbits d’interès general: la vida, el medi ambient (incloent-hi els desastres naturals), els nanomaterials i l’energia. La superespecialització actual pot ser un problema per a donar resposta a necessitats actuals, ja que els àmbits assenyalats són multidisciplinaris i així s’han d’abordar. Per posar remei a aquesta situació, el científic s’ha d’obrir a altres ciències i l’educació científica ha de ser més àmplia. El màster universitari en química està pensat per a l’exercici de la professió de químic en els àmbits que són i seran propis al professional: acadèmic, investigador i industrial. Persegueix mostrar la manera com s’aborden els problemes i es resolen des del punt de vista de les diferents especialitats bàsiques: analítica, física, orgànica i inorgànica, i com es necessita de la multidisciplinarietat entre les pròpies especialitats bàsiques de la química i les altres ciències per a complementar i avançar en el coneixement.

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Juan.Baeza@uv.es