El màster preveu l’intercanvi d’estudiants dins el programa Erasmus i, amb aquesta finalitat, s’estan ampliant els acords i convenis que actualment té subscrits la UV amb diferents universitats europees. En aquest sentit, cal remarcar que la Universitat de València té una llarga experiència en mobilitat i disposa d’una estructura organitzativa adequada, dedicada a realitzar accions diferenciades per als estudiants outgoing (que es traslladen a altres universitats) i els estudiants incoming (els que, provinents d’altres universitats, acudeixen a la UV). Entre altres accions, es poden citar aquestes:
- Estudiants outgoing: accions de suport i orientació al començament del curs, com ara informació oportuna sobre l’oferta acadèmica d’altres títols homòlegs i les ajudes econòmiques que poden sol•licitar els estudiants.
- Estudiants incoming: enviament d’informació detallada a la universitat d’origen perquè la transmeta als estudiants. Una vegada incorporats a la UVEG, se’ls lliura material informatiu i se’ls expliquen els passos que han de seguir a partir d’aquest moment. Usualment, els primers dies d’octubre es celebren jornades de benvinguda en què se’ls proporcionen dades pràctiques sobre la ciutat, la universitat i els seus estudis. Al llarg de tot el curs es duen a terme diferents accions socioculturals, com excursions guiades per professors universitaris, visites a museus, institucions, etc.

D’acord amb els convenis bilaterals, s’estableix l’intercanvi de 1 plaça durant un període de 6 mesos entre la Universitat de València i la Università Degli Studi di Perugia (Italia). Els convenis són gestionats pel Servei de Relacions Internacionals de la UV (relaciones.internacionales@uv.es).
Tots els programes de mobilitat s’acullen al sistema de transferència de crèdits (ECTS), per tant hi ha un compromís de reconèixer els crèdits realitzats a la universitat de destí i incorporar-los a l’expedient de l’estudiant.

Normativa reguladora: Reglament de Mobilitat de la Universitat de València, (aprovat en Consell de Govern de 29 d'octubre de 2013. ACGUV 196/2013).

.