Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 60

Crèdits optatius: 12

Treball fi de màster: 28

Pràctiques externes 20

Codi titulació: 2235

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: http://www.erasmuswop.org

Places ofertes de nou ingrés: 20

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
58,34 €

Excepcions al preu del crèdit Estudiants de països no pertanyents a la UE: 150 € / crèdit

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglés

Universitats participants: Universitat de València, Universidad de Barcelona, Universidade de Coimbra, Alma Mater Studiorum - Universitâ di Bologna i diverses universitats no europees

Comissió de Coordinació Acadèmica Vicente A. Martínez Tur (Co-Director)
Núria Tordera Santamatilde (Co-directora)
Francisco Javier Gracia Lerín
Jose María Peiró Silla
Isabel Rodríguez Molina
Ana Hernández Baeza
Ana Zornoza Abad
Jesús Aguirre Molina (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Este màster compta amb la col·laboració d'un consorci de 4 universitats europees i unes quantes universitats no europees. Està protegit pel Programa Erasmus Mundus (Unió Europea) i ha rebut el reconeixement de MOY (Oficina Mediterrània per a la Joventut) com a Màster , “Excelent”. El màster té com a objectiu formar investigadors i professionals altament qualificats en la gestió i el desenvolupament dels Recursos Humans, competents en l'àmbit de la millora de la qualitat de vida laboral i l'organització dels llocs de treball per a fer-los més humans i productius. Estes funcions són essencials en una societat que perseguix una elevada competitivitat i sostenibilitat per mitjà del coneixement i el capital humà i social. A més, la lliure circulació de professionals i dels treballadors es beneficia de la gestió i desenvolupament dels recursos humans de qualitat elevada. Per això, el programa formatiu d'este màster se centra en estos camps estratègics. Té en compte les directrius següents: 1) l'estratègia europea respecte d'això (veure la “Estrategia EU 20”, http://ec.europa.eu/eu2020) ; 2) el model de referència i els estàndards mínims del Currículum Europeu en Psicologia WOP-P, establit per la Xarxa Europea de Professors de Psicologia del Treball i de les Organitzacions (ENOP) ; 3) les principals orientacions desenvolupades pel model EUROPSY per al Certificat Europeu de Psicologia, recolzat per la Federació Europea d'Associacions de Psicologia (EFPA) , i per al Certificat Avançat Europeu en Psicologia WOP (EAWOP, Associació Europea de Psicologia del Treball i de les Organitzacions) . De fet, els informes realitzats per l'EFPA i EAWOP (Grup de treball sobre el Títol Avançat Europeu en Psicologia WOP) consideren el Màster WOP-P com a exemple de la formació especialitzada que els psicòlegs WOP haurien de seguir a Europa.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Psicologia dels Recursos Humans

Informació preinscripció erasmuswop@uv.es

Informació acadèmica: Vicente.Martinez-Tur@uv.es