Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Treball fi de màster: 30

Codi titulació: 2224

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/masteridbb

Places ofertes de nou ingrés: 32

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Mª Luisa Gil Herrero (Co-directora)
Fernando Aniento Company (Co-director)
Pilar d'Ocon Navaza
José Manuel Morante Redolat
José Enrique Pérez Ortín
Mª Jesús Sanz Ferrando
José Jorge Sempere Monerris
Mónica Giménez Monleón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El coneixement en ciències biomèdiques i biotecnologia té un vessant de transferència indubtable, ja que és aplicat al desenvolupament de noves teràpies, productes i serveis. Els mètodes desenvolupats en aquestes àrees es troben al darrere dels últims avanços més trencadors en medicina i agricultura i, per tant, contribueixen a millorar el medi ambient, el benestar econòmic i la salut. Alguns assoliments de transcendència rellevant de les últimes dècades, com l’obtenció de cultius transgènics, la millora animal i vegetal, la bioremediació, la producció industrial de medicaments i molècules d’interès farmacèutic, el reconeixement del potencial de les cèl·lules mare en la teràpia cel·lular, l’ús dels avanços en virologia per a la teràpia gènica, el diagnòstic molecular de malalties genètiques per a la seua detecció precoç o el disseny de dianes terapèutiques, el desenvolupament de models animals o cel·lulars de patologies humanes, la farmacologia personalitzada o els avanços en reproducció assistida es fonamenten en el coneixement generat en el marc de les ciències biomèdiques i la biotecnologia. L’objectiu del programa és oferir una formació d’alta qualitat que permeta als futurs titulats en aquest màster integrar-se en activitats de recerca, innovació i desenvolupament en centres de recerca bàsica o sanitària o en empreses del sector farmacèutic, biotecnològic o biomèdic.

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: fac.biologiques@uv.es