El programa del màster va adreçat a estudiants provinents d’àrees de coneixement d’humanitats i ciències socials que hagen cursat estudis superiors de grau, llicenciatura o màster oficial; i té un interès especial per als titulats i titulades superiors amb els perfils següents: Història de l’Art, Història i Patrimoni, Història, Belles Arts, Comunicació Audiovisual, Humanitats, Filosofia, Filologia, Antropologia, Sociologia, Ciències de la Informació i Arquitectura. Igualment, pot ser d’interès per als diplomats i diplomades en Conservació i Restauració, Turisme i Biblioteconomia i Documentació.

També poden cursar aquest programa de màster altres titulats, especialment si es tracta de professionals autònoms del món de la cultura i de l’art, personal de les diferents administracions públiques (central, autonòmica o local), empresaris del sector turístic i personal ocupat en institucions privades que demostren experiència laboral en l’àmbit d’estudi, segons l’opinió de la comissió acadèmica del màster, i es troben en possessió d’un títol superior universitari.