S’han de cursar 24 crèdits, que es triaran entre aquestes assignatures optatives que componen el mòdul optatiu: assignatures 41010, 41011 i 41012. Així mateix, s’han de cursar 6 crèdits a triar entre les assignatures optatives 41014 i 41015.