0r curs

Crèdits totals: 24 | Obligatori: 12, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44386 Anàlisi i interpretació de la imatge 6 Obligatori Veure fitxa
44385 Introducció a la història de l'art 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

1n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
41013 Formació investigadora 15 Obligatori Veure fitxa
41016 Treball fi de màster 15 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44386 Anàlisi i interpretació de la imatge 6 Optatiu Veure fitxa
44385 Introducció a la història de l'art 6 Optatiu Veure fitxa
41014 Aplicacions professionals de la investigació històric-artística 6 Optatiu Veure fitxa
41011 Cultura visual contemporània 12 Optatiu Veure fitxa
41012 Enfocaments i temes 12 Optatiu Veure fitxa
41010 Època i cultures 12 Optatiu Veure fitxa
41015 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
 

*COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

L'admissió en el Màster de titulats/ades que no responguen al perfil d'ingrés recomanat, és a dir que provinguen de titulacions que no contenen cap matèria relacionada amb la Història de l'art, és viable, si són admesos en el procés de selecció. En aquestos casos la Comissió de Coordinació Acadèmica indicarà a l'estudiant la realització d'estudis complementaris que li permeten millorar el seu nivell i un adequat seguiment del Màster. Concretament hauran de cursar 12 crèdits de les següents assignatures del grau d'Història de l'Art de contingut transversal:

44385 Introducció a la Història de l'Art (1r curso-Formación Básica-6 crèdits)

44386 Anàlisi i Interpretació de la imatge (1r curs- Formació Básica-6 crèdits)