• CG1: Conéixer la complexitat de la gestió internacional dels negocis i comprendre els factors clau de l'èxit dels projectes internacionals.
  • CG2: Conéixer i avaluar distintes aproximacions conceptuals i saber utilitzar amb destresa mètodes, tècniques i ferramentes en el context empresarial global.
  • CG3: Ser capaç de treballar en equips de manera eficaç i en situacions de diversitat i multiculturalitat.
  • CG4: Ser capaç d'identificar i analitzar informació complexa i amb incertesa.
  • CG5: Ser capaç de prendre decisions en situacions de complexitat internacional i valorar les seues conseqüències.