El criteri prioritari és l’expedient acadèmic de la titulació de procedència presentat per a l’accés. L’ordre s’estableix segons la nota mitjana.
En segon lloc, es reconeixen punts addicionals per altres titulacions diferents de l’anterior (dos punts), per un altre màster oficial relacionat amb la matèria (tres punts), per màsters no oficials i per cursos de postgrau i especialització, en proporció a la durada (fins a dos punts).
En tercer lloc, es valora l’experiència professional en matèria penal i la superació de proves selectives en l’àmbit de la funció pública o en processos selectius de personal amb concurrència (fins a tres punts).
En quart lloc, es valoren els mèrits investigadors, com ara publicacions, beques obtingudes i gaudides, estades en centres de formació o investigació, col·laboració en equips i activitats investigadores, etc. (fins a tres punts).
En cinquè lloc, s’apliquen uns coeficients correctors per als que no sol·liciten el màster com a primera opció.
Els estudiants que procedeixen de països que no incloguen com a llengua oficial el castellà, han de realitzar una prova per a acreditar el coneixement de l’idioma.