• CE1: Adquirir i comprendre els coneixements especialitzats en matèria de fonaments i garanties penals i delictes socioeconòmics que permeten desenvolupar habilitats d'anàlisi, síntesi, interpretació i argumentació en eixe context.
 • CE2: Desenvolupar habilitats que capaciten per a seleccionar i aplicar els coneixements adquirits a la realitat canviant a què s'enfronten els professionals del Dret, per a tutelar els interessos encomanats i resoldre d'una manera racional els conflictes plantejats en la pràctica professional.
 • CE3: Adquirir i comprendre els coneixements específics sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques en matèria de delictes socioeconòmics, sent capaços de manejar, utilitzar i aplicar eixa informació als supòsits en què es vegen implicades.
 • CE4: Adquirir i comprendre els coneixements i ser capaços d'aplicar-los per a assessorar en matèria de delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat social, així com de desenrotllar l'acusació, defensa o enjudiciament dels mateixos.
 • CE5: Adquirir i comprendre els coneixements i ser capaços d'aplicar-los per a assessorar sobre les actuacions constitutives de blanqueig de capitals i defraudacions que poden perjudicar el client.
 • CE6: Adquirir i comprendre els coneixements i ser capaços de seleccionar-los i aplicar-los de forma racional en les distintes posicions jurídiques que es puguen ocupar en els processos incoats per blanqueig de capitals.
 • CE7: Aprendre i sintetitzar els coneixements adquirits sent capaços de dissenyar accions de defensa dels consumidors.
 • CE8: Comprendre, sintetitzar i aplicar els coneixements i habilitats adquirits per a complir les funcions d'assessorament o de defensa, acusació o enjudiciament en les causes judicials per delictes de corrupció pública i privada.
 • CE9: Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a la busca de bibliografia, i per a l'organització, anàlisi, síntesi i avaluació de la mateixa, sent capaços d'elaborar arguments i emetre conclusions que permeten realitzar amb èxit l'activitat investigadora en les matèries pròpies del Màster.
 • CE10: Adquirir habilitats d'anàlisi, síntesi i avaluació que capaciten per a emetre juís de valor en el si d'un debat jurídic en matèria de fonaments i garanties penals i delictes socioeconòmics.
 • CE11: Adquirir habilitats d'avaluació i síntesi que permeten expressar per escrit i defendre públicament les conclusions obtingudes en la labor d'investigació desenrotllada en matèria de garanties penals i delinqüència socioeconòmica.
 • CE12: Comprendre, sintetitzar i aplicar els coneixements i habilitats adquirits per a desenvolupar les funcions d'assessorament o de defensa, acusació o enjudiciament en els processos per delictes financers, borsaris i relatius al mercat i els consumidors.
 • CE13: Comprendre, sintetitzar i aplicar els coneixements i habilitats adquirits per a desenrotllar les funcions d'assessorament o de defensa, acusació o enjudiciament en els processos relatius als delictes d'estafa, apropiació indeguda, delictes societaris i concursos punibles.