• CE1: Conèixer el pensament dels clàssics i les tendències actuals en làmbit de la filosofia moral i política.
 • CE2: Utilitzar els valors i els judicis morals enfront de la diferent praxi humana i ser capaços de raonar críticament.
 • CE3: Conèixer les distintes teories de la ciutadania i la democràcia, així com les qüestions estretament lligades a aquestes, com ara interculturalitat, desenvolupament humà, justícia global i ètica cívica.
 • CE4: Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics, així com els diversos corrents i tendències per encarnar-los, tant a nivell nacional com internacional, amb una referència especial a lètica del desenvolupament.
 • CE5: Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics en distints àmbits de la societat civil, com ara lètica de les professions i de les institucions, lestat i el nou ordre mundial, objecció de consciència i tolerància, models de democràcia, i la teoria política feminista.
 • CE6: Capacitat per reconèixer la perspectiva de gènere i la seua importància en una gestió transversal de gènere a les empreses i organitzacions.
 • CE7: Conèixer i posar en pràctica els distints mètodes densenyament/aprenentatge dètica i democràcia i ètiques aplicades, implicats tant en el sistema densenyament secundari i de batxillerat com de grau.
 • CE8: Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics, incidint en els valors del nostre temps i la seua jerarquia, desenvolupant les habilitats que permeten dur a terme un procés educatiu efectiu en aquests valors.
 • CE9: Comprendre el problema que planteja el fet moral i conèixer críticament un model de resposta a aquest problema, recorrent als mecanismes de tipus psicològic, sociològic, lingüístic, etc. possibiliten educar en la moral justificada des daquest model.
 • CE10: Capacitat per reconèixer i saber utilitzar els instruments de comunicació necessaris per a una gestió ètica de les organitzacions i per proposar accions comunicatives en el cas de la responsabilitat social corporativa (RSC): codis ètics, auditories ètiques i comitès dètica, aplicant especialment la metodologia dels stakeholders per a lelaboració dinformes de RSC.
 • CE11: Capacitat per a lanàlisi de casos pràctics, mitjançant la resolució de casos, problemes o situacions a través dels continguts apresos en la teoria, amb una incidència especial en les organitzacions sanitàries.
 • CE12: Conèixer lestatut, les tasques i les metodologia de les ètiques aplicades, en especial les distintes temàtiques i metodologies de lètica empresarial i econòmica, entre les quals hi ha: ètica del desenvolupament humà, ètica econòmica, ètica de les professions i de les institucions, la responsabilitat social de lempresa i de les organitzacions.
 • CE13: Capacitar per afrontar críticament els problemes que plantegen les ciències en el món contemporani, coneixent lestatut, les tasques i la metodologia de les ètiques aplicades, amb una referència especial a les biotecnologies, lètica ecològica, la bioètica fonamental i clínica, lètica de les organitzacions sanitàries i lètica de les professions i de les institucions.
 • CE14: Diferenciar els elements morals dels sociològics, jurídics, religiosos i polítics en la deliberació pública sobre els problemes que planteja el desenvolupament científic i tecnològic des de lètica cívica duna societat pluralista i democràtica.
 • CE15: Saber buscar utilitzar les bases de dades i els repertoris bibliogràfics propis de l'àmbit de la filosofia moral i política.
 • CE16: Saber organitzar i desenrotllar un treball d'investigació tenint en compte les normes científiques acceptades internacionalment.
 • CE17: Exposar i defendre públicament el desenrotllament, resultats i conclusions del seu treball d'una manera clara i concisa.