• CG1: Conèixer i saber utilitzar els models de racionalitat pràctica i largumentació moral i política.
  • CG2: Conèixer i aplicar els drets fonamentals i digualtat doportunitats entre homes i dones, els principis digualtat doportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis duna cultura de la pau i de valors democràtics.