El màster en Estudis Anglesos Avançats va destinat a persones diplomades que hagen acabat titulacions prèvies de grau (o llicenciatura), preferentment en Estudis Anglesos/Filologia Anglesa, i que acrediten coneixements de llengua anglesa a nivell avançat (almenys C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).

El coneixement de la llengua anglesa a nivell avançat (almenys C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües) es pot acreditar mitjançant certificació oficial o mitjançant la realització d'una prova de nivell. S'accepta qualsevol dels certificats oficials acreditatius següents del nivell requerit per a accedir al màster: University of Cambridge: Certificate in Advanced English (CAU), University of Cambridge: BEC Higher (Business English Certificate), Trinity College: Integrated Skills in English III (ISE III) (Grades 10, 11), Educational Testing Service (MTS): -TOEFL iBT de 110 a 120 punts (Test of English as a Foreign  Language – Internet Based Test), Educational Testing Service (MTS): -TOEIC de 945 a 990 punts (Test of English for International Communication), Pearson Test of English (PTE): PTE General Level 4, certificats europeus d'idiomes (telc): telcEnglish C1, certificats oficials de nivell C1 i C2 atorgats per les escoles oficials d'idiomes, titulacions de grau o equivalents, expedides per universitats estrangeres, per a estudis realitzats en anglès com a llengua vehicular.