• CE1: Capacitat per a reconéixer les metodologies i teories, així com els temes, principis terminològics, teòrics, formals i ideològics fonamentals per a la introducció a la investigació lingüística o literària en l'àrea d'Estudis Anglesos.
  • CE2: Capacitat per a interpretar i analitzar textos representatius de la pluralitat lingüística i cultural de les societats anglòfones contemporànies a fi de reflexionar sobre la seua rellevància, no sols en referència als contextos sociolingüístics, històrics, polítics i culturals en els que s'inscriuen, sinó també en relació amb la globalització de la cultura, dins dels Estudis Anglesos.
  • CE3: Capacitat per a aplicar i integrar les destreses i els coneixements teòrics adquirits sobre les distintes ferramentes disponibles tant en suport imprés com a informàtic (TIC) a fi de realitzar una anàlisi crítica pròpia i rigorosa, dins dels Estudis Anglesos.
  • CE4: Capacitat per a aconseguir autonomia progressiva en l'aprenentatge, busques pròpies de recursos i informació, accedint per a això a fonts bibliogràfiques i documentals sobre els distints àmbits que conformen els Estudis Anglesos.
  • CE5: Capacitat per a organitzar, estructurar i desenrotllar les idees en variats tipus de documents acadèmics, de major o menor envergadura: des de l'assaig, l'informe tècnic, el comentari crític, fins al plantejament inicial que ha de subjaure a un treball d'investigació de més ampli calat com és la realització d'un Treball Fi de Màster, dins dels Estudis Anglesos.