• CG1: Capacitat per a comprendre, des d'un enfocament avançat, de major complexitat respecte del dels estudis de Grau, aquells conceptes, principis, teories o models relacionats amb els distints camps dels Estudis Anglesos.
  • CG2: Capacitat per a conéixer, des d'un enfocament avançat, de major complexitat respecte del dels estudis de Grau, la metodologia necessària per a la resolució de problemes propis de l'àrea dels Estudis Anglesos.
  • CG3: Capacitat per a presentar en públic experiències, idees o informes dins de l'àrea dels Estudis Anglesos, des d'un enfocament avançat, de major complexitat respecte del dels estudis de Grau.
  • CG4: Capacitat per a emetre juís en funció de criteris, de normes externes o de reflexions personals per al que serà necessari aconseguir un domini suficient del llenguatge acadèmic i cientificotècnic en anglés tant en el seu vessant escrita com oral.
  • CG5: Capacitat per a realitzar treballs d'investigació de caràcter acadèmic en els distints àmbits dels Estudis Anglesos.
  • CG6: Capacitat per a presentar i defendre un treball d'investigació en l'àrea dels Estudis Anglesos, utilitzant la terminologia i els recursos adequats i apropiats dins del camp objecte d'estudi.