Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 17,5

Crèdits optatius: 22,5

Treball fi de màster: 20

Codi titulació: 2231

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Places ofertes de nou ingrés: 20

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Medicina i Odontologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i anglès

Universitats participants: Universitat de València i Universitat Politècnica de València.

Comissió de Coordinació Acadèmica David Ramos Soler (Director)
Javier Saiz Rodríguez UPV
Antonio Pellicer Martínez
Pedro Vera UPV
Vicente Tráver Salcedo UPV
Mª Vicenta Alandi Palanca (PAS)

Observacions:

Preinscripció i matrícula es realitzarà en la universitat coordinadora (UPV)

Interès acadèmic, científic o professional: L’enginyeria biomèdica és una de les branques de l’enginyeria que ha experimentat més creixement al llarg dels darrers anys. És una àrea en expansió contínua on el coneixement del funcionament dels éssers vius a nivells nanoscòpics, el desenvolupament de nous biomaterials i els avanços en la regeneració de teixits o en les imatges moleculars, entre d’altres, han revolucionat les ciències biomèdiques i la medicina. Aquesta revolució està propiciant una important demanda de professionals capaços d’integrar-se en equips multidisciplinaris, juntament amb professionals de la salut, biòlegs i metges, per abordar nous reptes en la millora de la tecnologia sanitària. D’altra banda, la universalització de l’atenció sanitària, juntament amb l’envelliment de la població, fa necessari el desenvolupament de noves tecnologies mèdiques capaces no solament de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, sinó també de controlar el cost sanitari per garantir la sostenibilitat del sistema. Aquesta demanda de tecnologia mèdica impulsa la necessitat d’enginyers per a la concepció, disseny, desenvolupament, producció, instal·lació i ensinistrament en l’ús d’equips i instruments mèdics. Tots aquests factors fan que l’enginyeria biomèdica siga, avui dia, una àrea estratègica en el desenvolupament de l’economia basada en el coneixement i una àrea amb gran potencial per al desenvolupament de noves indústries.

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: mastmed@uv.es