• CE1: Identificar, enunciar i analitzar integralment problemes ambientals.
 • CE2: Valorar l'aplicació de mesures per a la prevenció de la contaminació i la recuperació, protecció i millora de la qualitat ambiental.
 • CE3: Realitzar anàlisis teòriques de sistemes ambientals, tant naturals com artificials, i desenvolupar i aplicar models matemàtics per a la seva simulació, optimització o control.
 • CE4: Dissenyar i calcular solucions enginyerils a problemes ambientals, comparant i seleccionant alternatives tècniques i identificant tecnologies emergents.
 • CE5: Interpretar i aplicar la legislació ambiental a nivell nacional i internacional, adequant les solucions ambientals a aquesta normativa.
 • CE6: Aplicar les metodologies d'avaluació i correcció d'impacte ambiental.
 • CE7: Aplicar metodologies normalitzades per a l'anàlisi i avaluació de riscos ambientals.
 • CE8: Aplicar eines i sistemes de gestió ambiental.
 • CE9: Prendre decisions considerant globalment aspectes tècnics, econòmics, socials, energètics i ambientals.
 • CE10: Elaborar i redactar informes tècnics i / o projectes d'Enginyeria Ambiental. …
 • CE11: Avaluar de forma integral la qualitat ambiental de l'aigua, especialment quan hi ha risc per a la salut pública.
 • CE12: Avaluar de forma integral la qualitat ambiental de l'aire, especialment quan hi ha risc per a la salut pública.
 • CE13: Avaluar de forma integral la qualitat ambiental del sòl, especialment quan hi ha risc per a la salut pública.
 • CE14: Caracteritzar les emissions a l'aire, procedents de l'activitat antropogènica.
 • CE15: Caracteritzar les emissions a l'aigua, procedents de l'activitat antropogènica.
 • CE16: Caracteritzar les emissions al sòl, procedents de l'activitat antropogènica.
 • CE17: Valorar el tractament d'emissions a l'atmosfera per avaluar diferents alternatives i obtenir la informació necessària per al disseny dels processos de tractament.
 • CE18: Valorar el tractament d'abocaments d'aigües residuals per avaluar diferents alternatives i obtenir la informació necessària per al disseny dels processos de tractament.
 • CE19: Valorar el tractament de sòl per avaluar diferents alternatives i obtenir la informació necessària per al disseny dels processos de tractament.
 • CE20: Valorar el tractament de residus sòlids per avaluar diferents alternatives i obtenir la informació necessària per al disseny dels processos de tractament.
 • CE21: Projectar i gestionar sistemes de depuració i tractament d'emissions a l'atmosfera.
 • CE22: Projectar i gestionar sistemes de depuració i tractament d'aigües.
 • CE23: Projectar i gestionar sistemes de tractament i gestió de residus sòlids.
 • CE24: Projectar i gestionar sistemes de tractament i descontaminació de sòls contaminats.
 • CE25: Aplicar tècniques per a l'anàlisi i resolució de problemes d'ordenació del territori.