• CG1: Identificar i aplicar les tecnologies, eines i tècniques en el camp de l'enginyeria ambiental.
  • CG2: Assumir amb responsabilitat i ètica seu paper d'Enginyer Ambiental en un context professional.
  • CG3: Promoure i aplicar els principis de sostenibilitat.
  • CG4: Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar els fonaments de l'enginyeria ambiental a casos no coneguts i utilitzar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
  • CG5: Organitzar el seu propi treball i també els mitjans materials i humans necessaris per assolir els objectius plantejats.