Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 60

Crèdits optatius: 12

Treball fi de màster: 12

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2227

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Web específica del màster: www.uv.es/masteria

Places ofertes de nou ingrés: 20

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València i Universitat Politècnica de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Aurora Seco Torrecillas (Director)
Inmaculada Revuelta Pérez
Nuria Martí Ortega
Vicente Martínez Soria
Paula Marzal Doménech
Joana Beta Muñoz (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La creixent sensibilització davant la degradació del medi ambient i la necessitat de mitigar els impactes de la contaminació sobre aquest fan necessària l’actuació de nous professionals en relació amb l’enginyeria ambiental, per tal d’aconseguir un equilibri entre el desenvolupament de la nostra societat, la competitivitat de la indústria i la perspectiva sostenible i respectuosa amb el medi ambient. La necessitat de resposta a aquests nous reptes ha consolidat a escala mundial els estudis en aquest camp, tal com es proposa en aquest màster. En aquest sentit, l’estudi i comprensió dels impactes que generen les activitats humanes justifiquen la seua orientació investigadora i professional, ja que és a partir d’un programa de coneixements avançats que forme especialistes, que es poden afrontar aquestes qüestions, bé siga a través del desenvolupament, el disseny i la transferència de tecnologies, com de la implementació d’un altre tipus de processos.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos (UVEG); Doctorat en Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental (UPV)

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: aurora.seco@uv.es