• CE1: Capacitat per reflexionar, des de l´òptica dels drets humans, sobre diferents fenòmens interns i internacionals.
 • CE2: Capacitat per aplicar els instruments nacionals i internacionals de protecció dels drets humans i la democràcia.
 • CE3: Capacitat per identificar i comprendre el funcionament i els límits de les institucions i dels actors més rellevants en matèria de drets humans, democràcia i justícia internacional.
 • CE4: Capacitat per posar en marxa els diferents mecanismes existents davant violacions greus i sistemàtiques dels drets humans.
 • CE5: Capacitat per desenvolupar oralment i per escrit arguments per defensar posicions basades en els instruments de drets humans.
 • CE6: Capacitat per visualitzar i posar en marxa sobre el terreny la necessària coordinació dels diferents agents (organitzacions internacionals, ONG) en cas de violacions de drets humans.
 • CE7: Capacitat per avaluar les necessitats en matèria de drets humans en determinades situacions.
 • CE8: Capacitat per dissenyar estratègies legals i polítiques en matèria de defensa dels drets humans en diferents nivells (públics i privats) d´intervenció.
 • CE9: Capacitat analítica per oferir assessoria estratègica a organitzacions públiques i privades en matèria de drets humans, democràcia i justícia internacional.
 • CE10: Capacitat per avaluar l´impacte de les decisions, estratègies i polítiques de les organitzacions públiques i privades per a la garantia dels drets humans i la democràcia.
 • CE11: Capacitat per al disseny i el desenvolupament d´una investigació en matèria de drets humans d´acord amb les diferents regles del coneixement científic, jurídic o polític.
 • CE12: Conéixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els distints tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE13: Conéixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE14: Conéixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes per mitjà de mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • CE15: Conéixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
 • CE16: Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional. …
 • CE17: Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagen dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE18: Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinars.
 • CE19: Posseir, comprendre i desenrotllar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE20: Assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i formulació d'estratègies de defensa més adequades.
 • CE21: Conéixer i avaluar les distintes responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat i dels altres operadors jurídics.