• CT1: Saber treballar en equips multidisciplinaris reproduint contextos reals i aportant i coordinant els propis coneixements amb els d'altres branques i intervinents.
  • CT2: Utilitzar les diferents tècniques d'exposició-oral, escrita, presentacions, panells, etc-per comunicar els seus coneixements, propostes i posicions.
  • CT3: Projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els arguments i les conclusions més rellevants per a la seva resolució.
  • CT4: Participar en debats i discussions, i ser capaços de resumir-los i extraure d'ells les conclusions més rellevants i acceptades per la majoria.
  • CT5: Ser capaços d'integrar-se en equips en funcions específiques fitades i en funcions de suport al propi equip o a altres.
  • CT6: Capacitat per a interactuar en entorns multiculturals diversos.
  • CT7: Capacitat per a treballar en les principals llengües en l'àmbit internacional.
  • CT8: Flexibilitat i creativitat en contextos diversos i pluriculturals.
  • CT9: Capacitat per a usar i aplicar les TIC al propi àmbit d'estudi.
  • CT10: Capacitat per a gestionar amb rapidesa i precisió un conjunt complex i diversos de dades i fonts documentals.
  • CT11: Capacitat per a incorporar en l'àmbit professional una conducta ètica i socialment responsable.