• CG1: Consciència sobre la rellevància dels drets humans per a l'enfortiment de la societat democràtica.
  • CG2: Ser capaços d'obtenir i de seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la resolució de problemes, elaboració d'estratègies i assessorament.
  • CG3: Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats.
  • CG4: Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten en la mesura que es puga els imprevistos, es prevegen i minimitzen els eventuals problemes i s'anticipen les seues solucions.
  • CG5: Contemplar en conjunt i tenir en compte els diferents aspectes i les implicacions en els diferents aspectes de les decisions i opcions adoptades, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
  • CG6: Conèixer i utilitzar amb fluïdesa les categories, prescripcions i procediments rellevants per a cada cas i els seus antecedents i solucions més significatives.