El màster admetrà candidats amb formació en diverses titulacions, amb l'ordre de prelació que segueix:

1. Llicenciatura, enginyeria (o grau) en titulacions de l'àrea cientificotècnica.
2. Llicenciatura (o grau) en ADE i en Economia.
3. Finalment, si hi ha places i sempre que superen el procés de selecció, candidats amb altres títols de grau o llicenciatura.
Requisits d'admissió, per ordre de prelació:

1. Titulació superior
2. Expedient acadèmic
3. Experiència laboral
4. Interès demostrable en els continguts i les eixides professionals del màster EBT