Els perfils d'ingressos recomanats es corresponen amb els estudis següents:
• Llicenciat en Medicina i Cirurgia
• Llicenciat en Psicologia
• Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació
• Diplomat en Infermeria
• Diplomat en Treball Social
• Diplomat en Educació Social

També hi tindran accés els alumnes de grau dels títols que es configuren en el marc del nou decret, amb semblant perfil acadèmic que el dels títols adés esmentats: grau en Treball Social, grau en Psicologia, etc.

En qualsevol cas, el perfil d'ingrés ha de contenir coneixements fonamentals en ciències socials o de la salut.

El perfil personal de l'estudiant o estudianta que millor s'hi adapta correspon a persones que vulguen aprofundir amb rigor els coneixements i les habilitats que es requereixen per especialitzar-se en les àrees descrites, tant per a l'orientació professional, com per a la iniciació a les tasques de recerca. Així, hauran de tenir una afinitat amb l'atenció sociosanitària a les persones amb dependència.