Image de la noticia

Amb caràcter excepcional i sempre abans de l’1 d’octubre, en els màsters indicats es podrà realitzar la preinscripció d’ofici seguint les instruccions següents:

1º S’haurà d’enviar la documentació requerida a postgrau@uv.es :

- DNI/NIE/PASSAPORT

- Diploma/Títol o Certificat de dipòsit de las taxes.

A més, en el cas de Diplomes expedits en sistemes educatius estrangers no pertanyents a l’EEES, han d’incloure la corresponent legalització/postil.la emesa amb data anterior al 3 de setembre, així com la traducció oficial si cal.

- Certificació Acadèmica Oficial en la que consten tots els crèdits de la titulació superats, sempre i quan els estudis finalitzen com a màxim en el curs 2020-2021

2º Si la documentació està completa i compleix amb els criteris d’admissió del màster (consulte la fitxa disponible per a cadascun d’ells), se sol·licitarà a la Comissió de Coordinació Acadèmica la valoració d’aquesta i l’ autorització per a realitzar la preinscripció d’ofici. Si cal, es podrà requerir documentació addicional.

3º En cas d’autoritzar-se la petició, des del Servei d’Estudiants es realitzarà la preinscripció d’ofici i, si és necessari, s’exigirà el pagament de 155,22€ per l’estudi de l’equivalència de títols al que estan obligats els titulats en països no pertanyents a l’EEES.

4º Finalment se’ls donaran indicacions per a realitzar la corresponent matrícula en la Facultat.

Llista d'enllaços: