Supòsits.

 

A) D'ofici:

 1. Falsedat constatada en les dades consignades per l'estudiant/a.
 2. Comprovació de l’incompliment dels requisits exigits per a accedir als estudis universitaris o per a continuar-los.
 3. Impagament de l'import total o parcial de rebuts (consultar apartat 3. Forma i terminis de pagament - Conseqüències de l'impagament)

Es produirà, per mitjà del procediment establert a este efecte, en el moment s'aprecie falsedat o es constate l'impagament.

B) Sol·licitud de la persona interessada:

Únicament procedeix l'anul•lació de matrícula a petició de l'estudiant en els supòsits a causa de força major que facen impossible la continuació dels estudis en el curs acadèmic de què es tracte.
D'acord amb la normativa de matrícula s'entén per força major:

 1. Malaltia
 2. Treball o causes d'índole professional.
 3. Pèrdua econòmica de la unitat familiar.
 4. Qualsevol altra causa que es considere equiparable a les anteriors.

La sol·licitud d'anul·lació per força major pot ser de:
 

 1. Anul·lació total de la matrícula, en qualsevol moment del curs.
 2. Anul·lació parcial, que permet anul•lar assignatures presentant la sol·licitud dins del termini establert per a cada curs acadèmic, sempre abans de la primera convocatòria d'examen de l'assignatura corresponent
   

En el cas d'anul·lacions parcials de matrícula, la matrícula resultant ha de respectar els mínims de matrícula que exigeix l'article 8 del Reglament de matrícula, segons si l'estudiant ho és a temps complet (36 ECTS) ho a temps parcial (24 ECTS).

Tant en el supòsit de sol•licitar una anul·lació parcial com total de matrícula, la causa al·legada s'ha haver produït de forma sobrevinguda amb posterioritat a la data de matrícula.

 

Terminis

En el cas d'anul·lacions parcials de matrícula, la sol•licitud s'ha de formular dins dels terminis establerts al calendari de gestió acadèmica. En el cas d'alumnes matriculats en màster aquests terminis són, per al curs 2021-2022:

 • Assignatures del primer quadrimestre, fins el 10 de desembre de 2021.
 • Assignatures del segon quadrimestre, fins el 1 de maig de 2022.

En el cas d'anul·lacions totals de matrícula, fins el 1 de maig de 2022.

 

Procediment

Les sol·licituds es presentaran a través del corresponent procediment habilitat a la seu electrònica de la Universitat de València:

Una volta presentada la sol•licitud d'anul•lació total o parcial de matrícula, la secretaria del centre corresponent comprova que aquella està completa i va acompanyada de la documentació justificativa de la causa de força major al·legada per anul·lar la matrícula. En cas contrari, es requerirà l'alumne perquè esmene la sol•licitud.

La tramitació d'aquests expedients exigeix que s'emeta un informe per part del degà o del director de centre, que juntament amb la documentació en la qual l'alumne/a justifica la causa força major, es remet a la comissió general d'anul•lacions, que farà la proposta de resolució.

El Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística resol les sol•licituds d'anul•lació de matrícula de màster.
Un vegada resolt l'expedient, el Servei d' Estudiants, procedirà a notificar la resolució a l'estudiant i al centre corresponent perquè aquest últim, si és el cas, procedisca a regularitzar la matrícula en l'expedient de l'estudiant.

La devolució de les taxes de matrícula només procedeix en els supòsits en què s'estime una sol•licitud d'anul•lació total o parcial de la matrícula presentada abans del 31 de desembre de l'any en què comença el curs acadèmic.
 

Modificació de matrícula.

El o l'estudiant podrà sol•licitar, en els terminis fixats a este efecte per cada centre, la modificació de la matrícula.

La modificació de la matrícula amb caràcter general estarà restringida als següents supòsits, degudament acreditats: assignatures aprovades després de la matrícula o reconegudes, finalització d'estudis, ampliació de crèdits per a poder accedir a beca o qualsevol altre establert en la normativa corresponent